Функции и задачи на екипа за създаване на електронно обучение

Функции и задачи на екипа за създаване на електронно обучение

     Нека да започна със съвсем кратък анализ на пазара на електронни обучения в световен, европейски и български контекст.

     Анализът на Docebo – „Elearning market trends and forecast 2017-2021“ посочва, че пазарният размер на различните видове електронно обучение по света надхвърля 165 милиарда долара до 2015 г. и вероятно ще нарасне с 5% годишно между 2016 и 2023 г., надхвърляйки 240 милиарда долара. Според последния доклад на Technavio, пазарът за електронно обучение в Европа ще нарасне до над 36,25 милиарда долара за периода 2019-2023. По данни на Националния статистически институт 2 013,4 хил. души, или 50,8% от населението на възраст 25-64 години, са участвали в някаква форма на самообучение на годишна база. Основният метод за самообучение е чрез използване на компютър (онлайн или офлайн), използван от 70.4% от хората, а средната сума, платена за неформално обучение от един човек или от член на домакинството, възлиза на 25,9 лева годишно.

     Електронното обучение придобива все по-голяма популярност и безспорно е един динамично развиващ се пазар, който не бива да бъде пренебрегван. Но какви хора и дейности са необходими, за да се направи електронно обучение и да се включи в пазара на онлайн обученията. По-долу ще ви представя съвсем кратко описание на ролите и задачите, които трябва да се изпълнят, за да бъде изградено, разпространено и проведено едно електронно дистанционно обучение от отворен тип (масово достъпно обучение, при което участниците или изпращащите ги организации заплащат таксата за участие).

Представените роли са относителни и целят условното разпределение на задачите. Един човек може да съвместява няколко или дори всички роли, ако има необходимите компетенции за това. Възможно решение е и използването на външни изпълнители или закупуването на (полу) готови материали. Един от източниците на специализирани за обучение дигитални материали е и Контипсо Маркет.

 

 1. Спонсор (собственик) на проекта
 • Да инициира промяната – обикновено това е човек или група от хора, които управляват дейността и вземат решения на най-високо ниво.
 • Да осигури необходимите ресурси (човешки, финансови, информационни, материални и времеви) за изпълнението на проекта.
 • Да дава становище, решение, оценка или мнение по получените от ръководителя на проекта отчети, доклади или предложения за промени по проекта за дигитално обучение.

 

 1. Ръководител проект
 • Да планира, организира, структурира и мотивира екипа, координира, контролира и анализира цялостната дейност по изпълнение на проекта.
 • Да изготви карта за осъществяване на проекта за електронно обучение и да следи ключовите индикатори за изпълнение.
 • Да налага промени и корекции в плана за действие при необходимост.
 • Да избере подходяща система за провеждане на електронното обучение.
 • Да изготвя периодични доклади за изпълнението, които да предоставя на спонсора на проекта.

 

 1. Пазарен анализатор
 • Да анализира местния, националния и световен пазар на електронно обучение, на който обучителният онлайн курс е предвиден да се разпространява.
 • Да анализира конкуренцията на избрания пазар и дефинира пазарния потенциал на създаденото електронно обучение.
 • Да извърши анализ на предлаганите до момента обучения, което включва тема, съдържание и предпочитаната от целевата група форма на провеждане на електронното обучение – самопреминаване, онлайн подпомагане от преподавател, хибридно (смесено онлайн и присъствено) обучение.
 • Да анализира и опише потенциалния сегмент от потребители на онлайн обучението.
 • Да направи прогнози за пазарна ефективност, влияние и възвръщаемост на инвестицията от създаденото електронно обучение.

 

 1. Финансист на проекта за електронно обучение
 • Да изготви бюджета на проекта – потенциални приходи, разходи, възвращаемост на инвестицията.
 • Да следи периодично приходите и разходите по проекта и да предлага промени при необходимост.
 • Да изготвя периодични отчети до ръководителя и спонсора на проекта за финансовите потоци.

 

 1. Създател на учебно съдържание
 • Да дефинира целите и задачите на обучението.
 • Да предложи пътека за придобиване на знанията.
 • Да предостави инструментите за оценка на придобитото знание (тестове, задания, казуси и т.н.).
 • Да изготви всички необходими и актуални материали за обучението (обичайно в word формат).
 • Да актуализира периодично информацията, касаеща обучението.
 • Да променя обучителното съдържание спрямо обратната връзка от страна на участниците и преподавателите.

 

 1. Редактор
 • Да направи езикова редакция – граматическа, лексикална и смислова на генерирания от създателя на учебното съдържание материал.
 • Да прегледа и редактира създаденото от дизайнера на учебното съдържание материал.
 • Да даде обратна връзка относно смисловото и логическо единство на учебните обекти.

 

 1. Дизайнер на учебно съдържание
 • Основна задача: Като се основе на водещи теоретични модели на обучение да разработи практическа методология на преподаване и доставяне на учебно съдържание.
 • Да определи най-подходящият вид обучение за задоволяване на идентифицираните потребности (присъствено, изцяло онлайн – с преподавател или за самостоятелно преминаване, смесено обучение – част онлайн и част присъствено или друго спрямо спецификата на материала).
 • Да използва адекватно новите техники и методи на предоставяне на онлайн курсове и обучения, за да бъде максимално ефективен и ефикасен начина на поднасяне на учебното съдържание.
 • Да дефинира (твърда, гъвкава, индивидуална и др. необходимо) и изгради учебната пътека, през която ще преминават обучаемите.
 • Да предостави на преподавателите (водещите на обучения) най-подходящите средства за преподаване на този конкретен материал (присъствено или неприсъствено, с или без допълнителни техники или технологии).
 • Да обучи преподавателите как да използват технологиите.
 • Да провежда редовни проучвания и анализи на резултатите от проведените електронни обучения и тяхното въздействие върху участниците.
 • Да планира интерактивността и игровизацията на учебното съдържание.

 

Основни модели за дизайн на онлайн курс - ТУК!

 1. Автор/и на дигитални материали
 • Да обсъди с дизайнера на учебно съдържание заявката за изготвяне на дигитални материали и да изясни неяснотите и подробностите.
 • Да създаде дефинираните от дизайнера на учебно съдържание материали като снимки, видео, аудио файлове, инфографики или анимации.
 • Да подготви дигиталните материали във формат, който е подходящ за използване в конкретната система за управление на електронно обучение.

 

 1. Графичен дизайнер
 • Да създаде дизайн, концепции и примерни оформления въз основа на основната обучителна концепция и да ги съобрази с актуалните дизайнерски визии.
 • Да осъществи визията на дизайнера на електронното обучение.
 • Да подготви и подаде към рекламния експерт различни дигитални, печатни и т.н. визуализационни материали за целите за рекламата на онлайн обучението.

 

Портфолио на педагог

 

 1. Бета тестер
 • Да тества (спрямо тестовия сценарий) създаденото учебно съдържание, тестовете и заданията от начало до край.
 • Да документира процеса на тестване и откритите области за подобрение чрез снимки, видео, аудио или други подходящи методи.
 • Да изготви доклад/и за разминаване на планираното и реалното осъществяване на електронното обучение.

 Често използвана възможност за оптимизирането на тази роля е да пуснете няколко тестови обучаеми, които да преминат обучението без заплащане срещу подробна обратна връзка.

 

 1. Рекламен експерт
 • Да дефинира най-подходящите рекламни и комуникационни канали за дистрибутиране на електронното обучение.
 • Да изготви медиа и рекламен план на база бизнес целите на проекта.
 • Да предложи и проведе редица активности - дигитални, визуализационни или присъствени формати, за да осъществи маркетинговите цели за продажба на електронното обучение.
 • Да изготвя периодични отчети за ефективността на всеки от рекламните канали.

 

 1. Онлайн преподавател
 • Да проведе онлайн обучението, ако то е предвидено с онлайн или офлайн подпомагане.
 • Да оценява участниците и да дава обратна връзка.
 • Да подпомага процеса на учене.
 • Да дава обратна връзка за качеството на обучението и областите, които могат да се подобрят.

 

 

 1. Администратор на електронното обучение
 • Да следи броя на записаните участници и да дава периодични отчети за това на ръководителя и спонсора на проекта.
 • Да отговаря на допълнителни въпроси и запитвания от страна на участниците в електронното обучение.
 • Да следи плащанията и да подава периодично информация към счетоводството и финансиста на проекта.
 • Да подпомага дейността на преподавателя.

 

  14. Търговец на електронно обучение (големи клиенти - организации)

(Необходимостта от тази роля основно се появява когато онлайн курсът е насочен към организации от държавния, частния или неправителствения сектор. Често пъти тя се изпълнява от дистрибутори или независими търговски агенти.)

 • Да организира и осъществява търговски срещи с потенциални клиенти (организации), които имат интерес да закупят обучението за своите служители или членове.
 • Да представя електронните обучения на изложения, семинари, конференции, демонстрации и т.н.
 • Да води преговори с организации по отношение на условия, обеми и преференциални цени за достъп до електронното обучение или за неговото закупуване.
 • Да подготвя и сключва договори за изпълнение с организации - клиенти на електронното обучение.

 

Надявам се този кратък материал да ви е ориентирал в основните роли и задачи при създаването на масово електронно обучение. Как се създава и кой участва във вътрешноорганизационните електронни обучения има своите специфики, които ще разгледам в друга статия.

Ако имате коментари и въпроси, моля посочете в коментарите под статията и с удоволствие ще ги разгледам.

Успех в начинанието!

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso