-Администратор на електронното обучение

-Администратор на електронното обучение

Описаните тук задачи, отговорности и умения на администратора на електронен курс са част от серия материали, описващи основните функции и задачи на екипа по създаване и разпространение на електронни курсове. Основната отговорност на администратора на онлайн обучението е изпълнението на стратегията за управление на ангажираността на участниците в обучението. Онлайн администраторът работи в тясно сътрудничеството с целия екип на дигиталното обучение и обичайно е подчинен директно на проектния мениджър. В зависимост от вида на обучението (самопреминаване, обучение с помощ от онлайн преподавател или смесено обучение – онлайн + присъствено) администраторът може да има различни ангажименти.

Може да срещнете алтернативни наименования на тази роля като: Координатор на онлайн програми, Администратор или координатор на дистанционно обучение, Ръководител на дистанционно онлайн обучение, Диспечер на обучение, Специалист или експерт по улесняване на програми за онлайн обучение или други подобни.

Основни задачи на администратора на онлайн обучение:

Да информира преподаватели, участници или други заинтересовани страни за наличие или промени в курсове или материали за дистанционно обучение, програми, услуги или приложения.
Да изготвя статистики, отчети (по предварително дефинирани показатели) и доклади за всичко случващо се с онлайн обучението (посещаемост, степен на завършване, възникнали – обработени питания, постъпили плащания и т.н.).
Да оказва административна подкрепа на участниците в обучението и преподавателите.
Да следи за финансовите приходи от записали се за дистанционното обучение.
Да решава проблеми, свързани с приложенията, курсовите задания, тестове или достъпа до електронното обучение.
Да анализира данните от оценките на участниците и да предоставя доклади за ефективността на оценъчните методи – сила на тестовите въпроси, резултати от онлайн задания, курсови проекти или групови проекти.
Да закупува оборудване или материали в съответствие с обучителните планове и ограниченията в бюджета на обучението.
Да актуализира уебсайта, описанието или базите данни, които касаят онлайн обучението, което администрира.
Да наблюдава новите тенденции и технологични разработки в областта на дистанционните обучения, като и новите средства за постигане на обучителните или информационните цели.
Да предоставя техническа или логистична подкрепа на обучаемите във връзка с достъпа до виртуалните или присъствени зали за обучение.
Да администрира и улеснява достъпа до широк набор от технологични ресурси, присъщи за провеждане на онлайн обучение като уебинари, уебкасти, подкасти, виртуални класни стаи, видео конферентни връзки, синхронни и асинхронни комуникационни канали.
Да подготвя, съгласува, публикува и актуализира графиците на електронните обучения, задания, тестове, изпити и други ресурси, необходими за провеждането на онлайн курсовете.
Да наблюдава работата на вътрешните и външните доставчици и да съобщава на мениджъра на електронното обучение за несъответствия между обещаното и предоставеното.
Да обработва, анализира и изготвя доклади за оценка на удовлетвореността от електронното обучение от страна на участниците в него.
Да следи за коректността и етичността на вътрешните или публични коментари за курса и да премахва коментари, които съдържат обидни квалификации, нарушаващи достойнството, добрите нрави или нецензурни изрази.

 

Необходими компютърни умения:

Работа с различен тип браузъри (поне пет), като Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera и т.н.
Работа с различен тип операционни системи, като Windows, Android, IOS и други.
Софтуер за електронни пощи, като Google Mail или Outlook.
Софтуер за бързи съобщения, като Viber, Skype, FB messenger и други чат клиенти.
Добро владеене на програмите от офис пакета, като Microsoft PowerPoint, Excel, Microsoft Project , Word
Софтуер за аудио, видео и фото обработка и директен запис от екран.

Основни умения и способности на администратора на електронно обучение:

Активно слушане.
Ефективна устна и писмена комуникация.
Критично мислене
Способност за критично възприемане на информация от дигитални материали – текст, аудио, видео или анимации.
Умения за осъществяване на коригиране и координация на действия с широк кръг заинтересовани страни, които имат различна степен на образование, възраст и професионален опит.
Умения за даване на инструкции.
Социални умения.
Способност за критична преценка на взетите решения.
Умения за комплексно решаване на проблеми.
Умения за контрол и оценка на действия, дейности и данни.
Способност да убеждава.
Способност за решаване на конфликти.
Аналитични умения.
Умения за водене на преговори
Умения за предоставяне на информация и услуги
Управление на времето
Ефективна работа без необходимост от директен контрол

Необходими знания за изпълнение на дейността:

Тази роля може да се изпълнява от хора с разнообразен кръг от професионална квалификация.

Изпълнителят на ролята трябва да има знания в областите на:
Образование и обучение – да познава принципите и методите за проектиране на учебни програми и обучения, обучение на хора и групи и измерване на ефекта от обучението.
Обслужване на клиенти и предоставяне на персонални услуги – да познава принципите и процесите за предоставяне на бизнес и лични услуги. Това включва оценка на потребностите на клиентите, отговаряне на стандартите за качество на услугите и оценка на удовлетвореността на клиентите.
Комуникации и медии – да познава техники и методи за генериране на послания, комуникация и разпространение чрез широк кръг дигитални медии. Това включва алтернативни начини за информиране чрез писмени, устни и визуални медии.
Електронна техника и софтуер – да познава добре работата с широк кръг електроника като лаптопи, таблети, телефони, смарт устройства и софтуера за работа с тях.
Езикови познания – да познава отлично структурата и съдържание на българския и английския език, значенето на думите, граматичните правила и правилната композиция.
Администрация и управление – да владее принципите на администрация и добре да познава основните концепции на бизнеса и управлението.

В заключение: Основната цел на администратора на електронното обучение е да подпомага дейността на всички заинтересовани страни. Въпреки че тази роля може да се изпълнява дистанционно, тя има огромна важност за гладкото протичане на електронното обучение и високата удовлетвореност на участниците (обучаемите) в него. Повече за другите роли в процеса на обучение можете да прочете в статията "Функции и задачи на екипа за създаване на електронно обучение."

 


Ако имате коментари или въпроси, не се колебайте да ги оставите по-долу!
Успех в начинанието.

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso