Учебни обекти

Учебни обекти

Нека да започнем с дефиницията на понятието учебен обект. Всъщност има доста различни определения за термина „learning object“. Авторството на този термин датира от 1994 г. и се приписва на работната група на Уейн Ходжинс. Учебен обект се описва като: "колекция от предмети на съдържание, практически елементи, както и елементи за оценка, които се обединяват на базата на една и съща цел - учене".

Последвалите дефиниции на учебни обекти се разминават значително, но основната идея на термина е свързана със следните твърдения:

“Най-малкото независимо структурно учебно преживяване, което съдържа цел, учебна дейност и оценка.” (L'Allier, 1997)

„Всеки дигитален ресурс, който може да бъде използван повторно за подпомагане на ученето.“ (David Wiley, 2002)

„Всеки дигитален ресурс, който може да се използва повторно, който е капсулиран в урок или сбор от уроци, групирани по единици, модули, курсове и дори програми. Урокът може да се определи като част от инструкция, обикновено включваща цел или цели на обучението. ”(McGreal, 2002., стр. 8)

„Всеки елемент от една обучителна архитектура, която може да бъде независимо вкарана в моментна конфигурация, за да се създаде събитие за обучение.Учебните обекти могат да включват проблемни среди, интерактивни модели, проблеми с инструкциите или набори от проблеми, модули с инструкционни функции, модулни рутинни процедури за увеличаване на инструкциите (коучинг, обратна връзка и т.н.), елементи от инструкторски съобщения, модулни рутинни процедури за представяне на информация или свързани логически модули към учебни цели (управление, запис, избор и т.н.).“ (Gibbons, Nelson, и Richards, nd, p. 5)

"Учебният обект е свещен Граал" на създаването на цифрово съдържание" (Polsani, Feb. 2003, p1)

Както виждате от разнообразните дефиниции, учебен обект може да бъде както снимка с кратък текст (който носи знание), така и цял обучителен модул или курс, който може да бъде вплетен в по-широк контекст - например обучителна програма.

Освен разнообразните определения обучителният обект има и доста синоними и е познат като: Актив, Обект на знанието, Съдържателен обект, Информационен обект, Образователен обект, Учебен ресурс или единица, Медия обект, Учебен обект за повторно използване, Единица за/на обучение, Интелигентен обект, Информационен обект за многократна употреба и други подобни.

Това разнообразие на дефиниции може да бъде много объркващо, но пък дава един доста широк поглед. С оглед на практическите цели по дизайн на един учебен обект може да се обобщи, че учебният обект е:

 

Многократно

Някакво учебно съдържание, което е затворено в малка самостоятелна единица, която може да бъде преподавана напълно самостоятелно и е подходяща за включване и многократно преизползване (сглобяване или вмъкване) в различни курсове.
съвместима Учебният обект е проектиран и изработен по такъв начин, че е съвместим с различни програми и е независим от спецификите на системите за управление на обучението.
трайна Учебната единици е използваема с различните развиващи  се технологии за доставка и представяне на учебно съдържание.
и достъпна учебна единица Учебното съдържание е така проектирано, че да бъде достъпно през всякакъв вид електронни устройства и може да бъде открито и използвано чрез мрежа по всяко време.

 

Запълването със съдържание е и ще продължава да бъде предизвикателство, което ще изисква значителни усилия на всички страни, включени в процеса. Усилията си струва да бъдат направени, защото има огромни ползи от уеднаквяването на разбирането и прилагането на общ стандарт.
Нека да ви дам един хипотетичен пример с взаимодействие между няколко организации:

Отличените за 2018 г. от Wealth & Finance „Най-добро управляващо дружество в България“ и „Най-добър български фонд“ - „Компас Инвест“ АД и договорният ѝ фонд „Компас Глобъл Трендс“ - решават да създадат безплатно уеб-базирано обучение. Електронното обучение е предназначено за настоящи и потенциални клиенти, като използват наета онлайн платформа за управление на учебно съдържание. Те смятали, че обучението „Азбука за инвеститори“ ще разшири познанията по отношение на възможностите за инвестиции на пазарите. От Компас Инвест считали също така, че свободното споделяне на актуална информация, добри практики и знания ще добави стойност за клиентите и ще повиши тяхната удовлетвореност.

Драгомир Великов, CAIA директор Инвестиции и Ръководител бизнес развитие и стратегии, разполагал с необходимата информация, снимки, графики, текст, контакти и най-вече желание за развитие на този проект. При първоначалните проучвания той се срещнал с водещата в България онлайн медия в областта на инвестициите - https://www.investor.bg. Те също смятали да предоставят онлайн безплатна информация за начинаещи инвертори. Когато разбрали за плановете на Компас Инвест, от investor.bg бързо установили, че има сходство в интересите. Разработката на Компас Инвест щяла да им спести много усилия, ако използват вече готовите материали. Единствената разлика била начинът, по който може да бъде представена информацията на читателите.
В същото време частната гимназия по икономика и мениджмънт "Интербизнес" също смятала да пусне безплатен курс в своята вече изградена затворена обучителна система, работеща на локални сървъри. Използването на готовите материали на Компас Инвест и investor.bg щяло да доведе до значително намаляване на разходите и ускоряване на процеса на внедряване. Единствено следвало да се добавят няколко модула, текущи и финални тестове. Осъзнавайки взаимните интереси, цели и ползи, Драгомир Великов от Компас Инвест наема водещата компания в областта на разработка на учебно електронно интерактивно съдържание „Aviditos“. След внимателен анализ на потребностите от обучение и целите на трите заинтересовани страни, от Aviditos препоръчват подход за изграждане на електронното обучение на модулен принцип. Дизайнът на обучението е основан на създаване на учебни обекти, които са съвместими със съвременните стандарти за електронно обучение. Това задоволява целите и на трите заинтересовани страни. И не само това, този начин на действие отваря възможности за използване и на материалите и от други заинтересовани организации.


Как се разработват учебните обекти?


След като са изяснени маркетинговите цели и е структуриран бюджетът на проекта, от Aviditos се заемат с дизайна на обучението. Създава се списък от учебни обекти, необходими за изграждането на разнообразните учебни единици. Описанието на учебния обект включва сигнатура, заглавие, версия, дата на създаване и последна редакция, област на компетенция, тип на файла на крайния продукт, основни цели, очаквана продължителност, предпочитана медия за визуализация, стратегия за обучение и средство за оценка на наученото. Работейки с експертите по съдържание, се разработва писмен вариант на всяка една учебна единица. Дизайнерите на обучение разработват и сценариите за аудио, видео и анимационните материали. Добавена е и интерактивност на текста, има дори и интерактивно видео. После идва ред на разработчиците на съдържание, които заснемат и избират изображенията, заснемат и монтират видео материалите, разработват интерактивността, изготвят и обработват анимациите и аудио записите. Добавят специфичния дизайн на материалите и синхронизират текста с аудио и видео материалите. Всеки учебен обект се включва в своеобразен „контейнер“. Този „контейнер“ може да се използва самостоятелно или да бъде включван или изключван спрямо конкретните потребности в най-различни по вид обучителни форми.


Както виждате, учебните обекти са основният градивен елемент на обучението. Те съдържат в себе си всичко необходимо, за да бъдат използвани самостоятелно или в комбинация с други елементи. Като се включват, изключват, комбинират и рекомбинират, съобразно конкретните обучителни цели, чрез учебните обекти могат да се изградят серия от различни обучения, които предоставят точните знания, съобразени с потребностите на конкретната целева аудитория. Така могат да се изграждат уроци, модули, курсове и цели учебни програми. Това отваря пътя на така наречените „индивидуализирани учебни пътеки“. В тях учебните обекти се появяват или изчезват автоматично в зависимост от специфичните наличности или дефицити на знания и представяне на обучаемия. Всъщност бъдещите системи за управление на обученията ще бъдат нещо като кутия с множество учебни обекти, чрез които могат да се изграждат почти неограничен брой и варианти на обучения. Обучения, които предоставят знания по един щадящ времето начин.

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso