Експерт реклама на онлайн обучения

Експерт реклама на онлайн обучения

Още една ключова роля в екипа по генериране и дистрибуция на електронни курсове. Основната отговорност на експерта реклама в контекста на електронните дистанционни обучения е да планира, организира, насочва, координира и контролира рекламните активности, политики или програми. Активността в областта на рекламата на онлайн обученията включва онлайн и офлайн дейности като плакати, банери, конкурси, купони, рекламни текстове, информационни съобщения и други подобни инициативи, чиято цел е привличане на участници в онлайн курсовете. Експертът реклама извършва своята дейност в близко сътрудничество с всички членове на екипа и обичайно отчита дейността си на Мениджъра проект.

Алтернативни наименования за тази роля могат да бъдат: Мениджър реклама, Рекламен мениджър, Мениджър маркетинг и реклама, Мениджър маркетинг и промоции, Експерт по комуникация с клиенти, Експерт маркетинг и промоции или други подобни.

Портфолио на педагог

Основни задачи на експерта по реклама на онлайн обучение:

По отношение на планирането:
Да планира и подготви рекламните и промоционални материали, за да увеличи продажбите на онлайн курса.
Да участва активно и подпомага структурирането на рекламните бюджети на онлайн обученията, за които отговаря.
Да подготвя бюджет и прогнози за разходи и приходи за всеки отделен електронен курс, като част от цялостния рекламен план.
Да планира и изпълнява одобрените рекламни политики и стратегии.
Да участва в работата на екипа по продажби, включително при определяне на търговските цели, осигуряването на стимули и оценка на работата на търговците.
Да е запознат с актуалните тенденции, професионална литература и адекватна информация относно промените и нововъведенията, които засягат медийното планиране и рекламата.
Да участва при формулиране на плановете за развитие на електронните курсове или пускането на нови такива.
Да разкрива хора или организации, които могат да действат като купувачи, дилъри, дистрибутори или крайни потребители на електронните обучения.
Да идентифицира и структурира релевантна информация, която може да служи като бенчмарк или норми за разходи, цели, проценти, канали и т.н. относно подходите за реклама на електронни курсове.
Да участва в преговори и подготвя договори за реклама и дистрибуция, включително с бизнес агенти или рекламни агенции.

По отношение на организирането на рекламата относно дигиталните онлайн курсове:
Да участва в работни групи с мениджъра на проекта и другите членове на екипа, за да обсъжда теми като договори с рекламни агенции, избор на медийни канали, избор на форми и начини за реклама, рекламни продукти и промоция на онлайн курсовете.
Да осигурява подкрепа и съдействие при организиране на презентации или демонстрации на електронното обучение.
Да обучава и насочва членовете на екипа, ангажирани с разработката и дизайна на реклами или рекламни съобщения.
Да осъществява работещи контакти и да развива широка професионална мрежа с хора или организации, за да осигури тяхното сътрудничество, подкрепа и действия, за да постигне целите на рекламните кампании.

По отношение на координацията:
Да координира разпространяването на рекламите в избраните медийни канали.
Да дефинира, развива и координира стратегически партньорства за осъществяване на съвместни рекламни кампании и промоционални събития.
Да мобилизира членовете на вътрешния екип за съдействие по отношение на постигане целите на рекламната кампания.


По отношение на изпълнението на рекламните стратегии и тактики:
Да работи в тясно сътрудничество с мениджъра на проекта и другите членове на екипа, за да генерира идеи, изработи или координира (с външни агенции или доставчици) изработката на рекламни карета, банери, информационни статии, аудио или видео рекламни материали и други подобни дигитални рекламни или промоционални материали.
Да придобива и изгражда мрежа от хипервръзки към маркетинговата страница на електронното обучение като прави регистрации в сайтове за обяви, каталози, директории и т.н. след внимателен анализ на полезността им за класирането.
Да изготвя публикации, обяви, статии, новини и други подобни с цел публикуването им в различни медийни канали.
Да създава, поддържа и развива профили или групи в различните социални мрежи и Google Business профили.
Да идентифицира промените и динамиката на целевите ключови думи.
Да дефинира и описва (мета) тагове и описания.
Да създава и разпространява чрез различни онлайн и офлайн канали информация за планираните събития.
Да извършва алфа и бета тестване на различните рекламни групи.
Да създава  аудитории и формира (под) групи с цел ремаркетинг.
Да променя ключовите думи в рекламните групи в зависимост от тяхната ефикасност.
Да следи ключовите индикатори за изпълнение като conversion rate, ROI и други подобни, за да оцени ефективността и ефикасността на рекламните канали, активности и материали.

По отношение на контрола:
Да контролира оформлението и качеството на изготвените рекламни и промоционални материали. Това се отнася не само до дигиталните материали, но и до другите обичайни рекламни материали като флаери, плакати, печатни реклами, купони за отстъпка и рекламни материали като химикалки, подаръци, тефтери, падове, рекламни опаковки и т.н.

По отношение на отчитането на дейността и ефективността:
Да изготвя периодични статистики, отчети и доклади и да комуникира резултатите и активностите с другите членове на екипа.
Да наблюдава и анализа резултатите от различните рекламни съобщения и канали, за определя ефективността на разходите за промоционалните кампании.
Да дава препоръки с цел оптимизация на бюджети и рекламни активности.

Необходими знания и умения:

Продажби и маркетинг - Познаване на принципите и методите за рекламиране, популяризиране и продажба на продукти или услуги. Това включва маркетингова стратегия и тактики, демонстрация на продукти, техники на продажби и системи за контрол на продажбите.
Езикови умения - Отлично владеене на български език и английски език.
Комуникации и медии - Познаване на техники и методи за създаване, комуникация и разпространение чрез широк набор от медии. Това включва алтернативни начини за привличане на интереса и информиране чрез писмени, устни и визуални медии.
Администрация и управление - Познаване на принципите на правене на бизнес в сферата на обучението и управлението, участващи в стратегическото планиране, разпределението на ресурсите, управление на човешките ресурси, методите за създаване на обучително съдържание и координацията на хората и ресурсите.
Отлични математически умения – Познаване на аритметика, алгебра, геометрия, смятане, статистика и техните приложения.
Икономически познания – Познаване на икономическите принципи и практики, финансовите пазари, анализа и отчитането на финансови данни.
GDPR - Много добро познаване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Ключовите умения включват такива като:
Активно слушане;
Критично мислене;
Комуникативни умения;
Умения за четене и писане във форма, която е съобразена с потребностите и очакванията на целевата аудитория;
Комплексен анализ и решаване на проблеми;
Оценка на взетите решения с адекватен анализ на разходите и ползите, както и краткосрочните, средносрочните и дългосрочните последствия;
Координация на хора и дейности;
Управление на времето;
Умения за убеждаване на хора с различни нива на знания и умения;
Активно и целенасочено обучение и саморазвитие;
Аналитични и оценъчни умения;
Управление на ресурси;
Водене на преговори;
Умения за водене на обучения;
Презентационни умения;
Умения за работа в екип и сътрудничество с външни доставчици на услуги;
Инициативност;
Внимание към детайлите;
Гъвкавост;
Толерантност към стрес и неопределеност;
Самоконтрол и независимост;
Умения за генериране на нови идеи и иновации;
Социална ориентация и загриженост за другите.

Необходими технологии и компютърни умения: 
Работа с различен тип браузъри (поне пет), като Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera и т.н.
Работа с различен тип операционни системи, като Windows, Android, IOS и други.
Работа с програми за запис (видео, снимки и аудио) от екран, като PicPick, BB FlashBack или други подобни за различните операционни системи.
Софтуер за електронни пощи, като Google Mail или Outlook.
Софтуер за маркетинг чрез електронни съобщения, като mailchimp, SMS software или други подобни.
Работа със софтуера на КЗП за проверка на множество е-адреси.
Добро владеене на програмите от офис пакета, като Microsoft PowerPoint, Excel, Microsoft Project , Word.
Софтуер за аудио, видео и фото обработка.
Работа със Google Search Console.
Работа със SERP Parser - Софтуер за следене на ключови думи, ранкинг на домейни.
Работа с Google Ads/Google Analytics/ MAIL/ Google Tag Manager/ Google Optimize/ Google Data Studio и други софтуери за визуализация на данни.
Работа с различни платформи -Facebook Ads manager, Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Mailing, Google Optimize.
Софтуери за бизнес разузнаване и анализ на данни, като Actuate BIRT; Google DoubleClick.
CRM софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти, контрагенти и доставчици.
Софтуер за публикуване, като Adobe Systems, Adobe InDesign, Adobe PageMaker,; Microsoft Publisher, Quark или други подобни.
Софтуер за провеждане на електронни обучения, онлайн срещи и уебинари.

В заключение: Основната цел на експерта реклама на онлайн обучения е да популяризира обучението или групата обучения, за които отговаря чрез широк набор от инструменти и посредством различни по вид рекламни канали. Както виждате изискванията едва ли ще намерите човек, който да отговаря на 100%. Приемете този профил като идеален. В зависимост от вашите потребности, нива на заплащане и рекламни бюджети, можете да модифицирате своите изисквания.
Другите основни роли в процеса на създаване, разпространение и управление на електронно обучение можете да видите в статията „Функции и задачи на екипа за създаване на електронно обучение“.

С удоволствие ще се запозная и ще обсъдим вашите коментари, които можете да публикувате по долу!

Успех в начинанието.

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso