Дизайн на електронно обучение – накратко

Както посочих в статията „Функции и задачи на екипа за създаване на електронно обучение“, основната задача на дизайнера на учебно съдържание е да разработи практическа методология за преподаване и предоставяне на учебно съдържание. В основата на дизайна са, теоретичните модели за обучение на възрастни чрез електронни курсове. В зависимост от целите и задачите на онлайн обучението следва да се използва правилния подход за дизайн на един електронен курс, който да осигури учебно преживяване, което отговаря на конкретните потребности на участниците.
Като дизайнер на обучително съдържание (Instructional Designer) вашата основна цел е да създадете такова електронно обучение, което да мотивира, задържа интереса и ефикасно да обучава участниците в него. Това може да бъде сериозно предизвикателство, когато подготвяте материал предназначен за хора, които са приключили своя училищен или студентски път. Възрастните обучаеми обичайно са забързани, заети и често пъти стресирани. Ако нещо не добавя директна стойност към живота им те моментално губят интерес. Възрастните обучаеми просто нямат време и за това не могат да преглътнат лесно загубата му. Обученията трябва да имат дизайн, чийто фокус е върху практичността, приложимостта и подпомага постигането на целите на участниците в електронното дистанционно обучение.
За да разработите онлайн обучение, което да грабва вниманието, интереса и да бъде полезно на участниците в него, е необходимо да се направи избор между редица модели и инструменти спрямо конкретната аудитория. Доста трудна задача, ако правите дизайн на обучение за масовата аудитория и малко по-лесна, ако подготвяте вътрешнофирмено обучение, като например продуктово обучение. Информацията за потребностите, очакванията и целите на аудиторията са ви необходими, за да изберете правилната визуализация и технология за провеждане на обучението. Правилният избор на технология за дизайна на електронното обучение ще предопредели и избора на конкретни тактики за предоставяне на съдържание. Нека разгледаме накратко четири модела за изграждане на онлайн курсове, които могат да ви помогнат да изградите впечатляващи обучения. Безспорно, подходът, който ще изберете при създаването на курса има голямо влияние върху крайния успех на обучението. Ако не изберете правилния, това може да провали дизайна на обучението. Ето и няколко конкретни идеи, които могат да бъдат полезни при подготовка на следващото обучение.

1. Модел за обучение на възрастни
Моделът се основава на теорията за обучение на възрастни, известна още като андрагогия, която е въведена за първи път през 1968 год. от Малкъм Нолулс (Malcolm Knowles). Този модел на обучение се фокусира върху разликите между обучението на деца и възрастни. Моделът се фокусира върху спецификите на възприемане на знания от възрастните индивиди и по какво се различава с начина на учене при децата. Изследванията показват, че характеристиката на личността и ситуацията са основни аспекти на обучението при възрастните хора. Те имат високи интелектуални способности, но сетивно-двигателните им способности са ниски и продължават да намаляват с течение на времето.

Теорията на Андрагогия на Ноулс очертава пет основни постулата:

Концепция за себе си: Когато узреят - възрастните обучаеми преминават от зависимост от другите към самонасочване.
Опит: Възрастните придобиват опит, докато израстват, което от своя страна се превръща в ценен инструмент в обучението.
Готовност за учене: Приоритетите на възрастните се променят, тъй като те стават все по-критични и оценяващи и следователно са по-готови да учат и развиват своята роля в обществото.
Ориентация към ученето: Възрастните променят своите възгледи за ученето, докато се развиват, преминавайки от отлагане към незабавно приложение на новите знания и от предметния интерес към решаването на проблеми.
Мотивация за учене: Възрастните преминават от външна стимулация (награди и наказания) към вътрешна мотивация, докато израстват и узряват за новите си роли.

За да могат дизайнерите на електронно обучение за възрастни да предоставят полезно обучение, те следва да намерят баланса между силните и слаби страни на възрастните обучаеми. Един от работещите начини е да се проектират гъвкави учебни пътеки (за разлика от фиксираните учебни пътеки при децата). Така възрастните обучаеми ще могат да избират учебни дейности, които да отговарят на техните конкретни потребности. Още по-интересен е дизайна на така наречените адаптивни учебни пътеки т.е. анализ на наличните познания и предоставяне на знания само в областите на дефицит при възрастния обучаеми.

2. Проблемно-ориентиран модел за обучение
Може би това е един от най-ефективните модели за дизайн на електронно обучение за възрастни. Този модел се основава на възгледа, че възрастните учащи се интересуват само от обучения, които им помагат при решаването на конкретни практически проблеми. Този модел предполага в дизайна на обучението да бъдат включени три основни типа учебни обекти. Учебни обекти, които служат за приемане на знания (това обикновено са материали за четене, слушане, гледане на видео, презентации, примери и т.н.). Учебни обекти, които служат за правене на нещо в предметната област (това обичайно са игри, упражнения, решаване на казуси, задания, проектни разработки и т.н.) и учебни обекти, чрез които възрастните обучаеми свързват наученото с конкретните ситуации от живота (ситуации, които лично те преживяват, и в които могат да приложат наученото в обучението).
За да използвате успешно този модел се спазват няколко основни принципа:
* Измерване и оценка на нивото на знанията и уменията, с които възрастните започват това обучение.
* Интересно описаните проблеми мотивират хората, задържат техния интерес и ангажимент към обучението.
* Поставените проблеми провокират участниците в електронното обучение да доразвият уменията си чрез решаване на задачи от реалния живот.

 

3. Модел на когнитивната гъвкавост
Този подход за учене набляга на факта, че възрастните обучаеми имат потребност от придобиване, организиране и манипулиране на информацията, която получават.
За да може този модел да се приложи в едно електронно обучение, дизайнерите му следва да се съобразят с основните принципи:
• Знанието се корени в контекста. Новата информация трябва да се постави в контекст, за да може да подпомогнете задържането на знанията при възрастните учащи.
• Знанието трябва да бъде концентрирано. Възрастните обучаеми търсят есенцията, а не разредена информация. Когато правите дизайн на материалите за обучение следва да намерите много точен баланс. Нито да опростявате, нито да усложнявате структурата и съдържанието на обучението.
• Знанията се (над) строят. Конструктивният подход подпомага активното включване в процеса на обучение.
• Знанието е взаимосвързано. Съществена помощ в разбирането и възприемането на знания при възрастните обучаеми е свързването на различните учебни обекти по динамичен начин, който позволява бърз достъп до тях при необходимост. Тук не забравяйте, че възрастните обучаеми идват с предишни знания (без значение дали те са актуални, правилни или не) и това трябва да се има предвид при конструирането на обучението.

4. Модел на социално учене
Този модел също е подходящ при дизайн на дистанционно електронно обучение за възрастни обучаеми с предишен опит по темата на обучението. Този модел изисква от вас като дизайнери на обучение да се съсредоточите върху използването на следните ключови елемента: предоставяне на възможност за проявление на уменията за сътрудничество между обучаемите, лична отчетност на приноса към общността на учащите, групови дискусии (подпомагани или не от фасилитатор на обучението), пряко взаимодействие и взаимозависимост между участниците в обучението. Така конструираното обучение дава възможност на възрастните учащи да придобият широк кръг от знания, умения и практически опит предимно чрез своите връстници.
Разбира се, има още много и различни модели за дизайн на обучение, които трябва да разгледате. Такива например са обученията базирани на казуси, обученията базирани на проекти, интеграцията на мултимедия, дизайн и избор на графики и оформление. Нека дефицита в областта на графичния дизайн да не ви притеснява. Винаги можете да намерите автори или дизайнери на дигитални материали, които да вдъхнат живот на вашия дизайн на обучение. Можете да закупите (полу) готови шаблони, отделни учебни обекти или базови дигитални материали или да поръчате специфични за вашето обучение в Контипсо Маркет.

Представените по-горе модели ще ви предоставят възможност за опознаете специфичните потребности на потенциалните участници в обучението. Те ще ви помогнат да разработите впечатляващи електронни курсове, които задържат вниманието, дават полезна и практическа информация и като цяло са подобряват компетенциите на участниците в тях. Повече за подходите, които можете да използвате - ще намерите в статията "Четири успешни подхода при дизайн на електронно обучение."
Ако сте прилагали други подходи или модели, моля споделете за тях в коментарите по-долу.

Успех в начинанието!

 

Аудио файлът е озвучен с гласа на Тодор Георгиев

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso