Как да преведем обучаемите през най-ефективните учебни пътеки

Как да преведем обучаемите през най-ефективните учебни пътеки

 

1. В началото да уеднаквим отговора на въпроса „Какво е учебен път?

Учебният път е внимателно предварително обмислен маршрут, през който преминава обучаемият, докато изучава предметната област. Учебната пътека действа като пътна карта, която насочва обучаемия към различните учебни обекти и показва взаимовръзката между тях. „Интерактивният курс на обучение помага на учащите да имат достъп до информация и инструменти, чрез които те могат да конструират персонализирани преходи между информацията, която да бъде достъпна, и собствените им познавателни структури. Процесът на навигация дава възможност на учащите се да изживеят съдържанието на интерактивен курс на обучение. Учебните пътища разкриват и учебните пътеки, докато обучаемите преминават през всяка интерактивна среда. Тъй като обучаемите имат уникални структури от знания въз основа на своя опит и способности, начините, по които те избират да имат достъп, взаимодействат и взаимосвързват съобщенията в един интерактивен курс, също варират по време на учебните процеси." ( Jih, H. J. , 1996, "The impact of learners pathways on learning performance in multimedia Computer Aided Learning". Journal of Network and Computer Applications. ).


Терминът „Learning Path“ се използва на български като „учебен път“, „учебна пътека“, „учебни пътища“, „учебни пътеки“ и тези термини се употребяват като синоними. Най-общо може да се каже, че това е подход, който определя идеалната последователност от учебни дейности/активности, които карат обучаемите да достигат до необходимите знания и умения с най-малък разход на ресурси. Учебните пътеки могат да свързват отделните учебни обекти в рамките на конкретния курс, но могат да служат и като път между различни курсове. Обичайно учебните пътища се конструират в системата за управление на обучението на ниво курс. Учебните пътеки в обучителния пакет се изграждат на ниво слайд чрез инструмента за създаване на обучението.

2. Защо да използвате учебни пътеки в дизайна на вашето електронно обучение?

Учебните пътеки в онлайн обученията имат ключови предимства както за авторите на курсове, така и за обучаемите, като създават редица удобства за всички заинтересовани страни.
Ако не разглеждате обучението като еднократен акт, а като цялостен процес, то учебният път дава възможност на трейнинг мениджърите и участниците в обучението да намерят нов начин да оптимизират усилията, да намалят загубите на време и да ограничат вариативността на обучението. Това води до повишена удовлетвореност от обучението, подобрени резултати и намалени разходи. „Доказано е, че учебните пътеки намаляват времето за овладяване на материала с 30-50%.“ ( Williams & Rosenbaum 2004).

Трите ключови ползи са:
1. Създава се по-структурирана и мотивираща обучителна програма
Учебните пътеки със сигурност помагат в структурирането на цялостната обучителна програма на организацията. Ясно структурираната учебна програма ви дава възможност да управлявате както реда на появяване на курсовете, така и сроковете, в които курсовете стават достъпни. Едно от нещата, за които трябва много да внимавате, е правилното подреждане на обучителните пътеки.

Пример: За да обучите някого в компетенцията „Стратегическо мислене“, преди това той/тя трябва да има например или компетенциите „Аналитично мислене“, „Критично мислене“, или ако ги няма, първо да го/я обучим на базата.

Целта е да доставите (микро)обучения, които да щадят максимално времето както на обучаемите, така и на създателите на обученията. Стремете се да намерите най-подходящите обучения, за да се постигне най-голяма ефективност за хората и за организацията. Идеята е да няма дори едно излишно обучение, защото това много често демотивира хората от самата идея за обучение и развитие.


2. Спестява се значително време на администратора на обучението
От гледна точка на администратора на електронното обучение, повече от нормално е учебните пътеки да бъдат конструирани, много преди да започне разгръщането на учебните програми пред участниците в обучението. Например системата за управление на обученията Contipso LMS осигурява автоматичен достъп до курсове, базиран на дефинирани предварително правила. Това значително съкращава излишните административни дейности по записване и отписване на обучаемите в онлайн курсовете. Просто обучаемите, които са завършили успешно един курс, автоматично получават достъп до следващия от учебния път – административната намеса е сведена до минимум.

3. Води участниците в електронните обучения към ясна цел
От гледна точка на участник в онлайн обучения, учебният път гарантира, че обучаемият полага усиля за постигане на правилните обучителни цел и придобиване на необходимите компетенции. Учебната пътека ангажира курсистите със съдържанието на курса. Ако обучението е разпределено адекватно и следва правилната последователност, участниците в него могат да се съсредоточат в актуалната за учебния обект или курс цел, без да се обременяват с излишна информация.

3. Видове учебни пътища

Не всички системи за управление на обученията или инструменти за създаване на учебно съдържание работят еднакво. Тук ви представям възможностите на Contipso LMS и Contipso Author, който се използва и в Contipso Catalog, но така ще получите и обща представа за видовете учебни пътеки.

Последователни (фиксирани) учебни пътеки
Във фиксираните учебни пътеки обучаемите преминават през учебния материал (серия от слайдове или серията от курсове) последователно. Дизайнерът на учебния материал заедно с автора на съдържанието са взели решение да допускат обучаемия до следващ модул (учебен обект) само след като той е преминал предишния. Други са въпросите как се удостоверява/доказва преминаването и дали това преминаване да става незабавно, след определен /автоматично/ период от време, или ръчно да се допуска по фиксиран предварително график. При фиксираните учебни пътища обучаемият трябва да завърши всички планирани курсове (или премине през всички учебни обекти), за да стигне до края на пътя.

Например в Contipso Author можете да зададете изисквания на ниво слайд за завършване (отворен/изгледан докрай) и съответно да дефинирате предварителни изисквания за достъп до друг слайд. Така можете да фиксирате цялата учебна пътека през едно обучение или да фокусирате участниците върху ключова информация в определени задължителни слайдове. Можете да фиксирате обучителната пътека и чрез добавяне на задание или междинен тест. Тогава участниците ще могат да преминат напред в обучението само след като достигнат определен, зададен от вас, резултат. Обичайно успешното преминаване на тестовете или заданията се обвързва и с верифициране на определена компетенция, макар че компетенциите могат да бъдат обвързани и с преминаването на определени ключови слайдове.

Фиксираните пътеки са подходящи, където има строго дефиниран набор от знания и умения, които обучаемият да усвои, преди да може да започне реализация на дейността. Например при изучаване на софтуерни програми.

Гъвкави (свободни/алтернативни) учебни пътеки
В този случай обучаемият трябва да завърши определен брой курсове, достъпни за него. Да речем например, че на учащите се предоставя достъп до 7 курса. Целта е завършването на минимум пет курса. Обучаемите сами избират кои да са тези пет курса, както и реда на тяхното преминаване. По същия начин можете да създадете учебен път, по който вашите курсисти могат да пропуснат един или два курса (незадължителни) по пътя, но те трябва да завършат останалите курсове (задължителни), за да завършат учебния път. Така предоставяте на участниците възможност да направят своя индивидуален избор за обучителен път, без да правите компромиси с изпълнението на обучителните цели.
Алтернативният начин на обучение набляга на резултатите и гъвкавостта на обучението, а не на реда на обучение. Като мениджър обучение можете да зададете реда на курсовете, като смесвате както задължителните, така и незадължителните курсове.

Нива на учебните пътища
Можете да създавате нива в учебни пътеки. Всяко ниво се състои от поредица от курсове, които могат да бъдат всички задължителни или гъвкави - например обучение на базата на избор. Когато вашият участник в обучението завърши ниво, той/тя постига майсторството, съответстващо на това ниво.
С други думи учебният път на едно ниво съчетава както последователния път на обучение, така и алтернативния път на обучение. Можете да решите да разширите броя на нивата (например „за начинаещи“, „за напреднали“), които искате да приведете в съответствие, и целите, които можете да постигнете по този път.

Времеви рамки на учебните пътеки
В зависимост от обучителни цели можете да поставите и времеви рамки на учебните пътища. Контролирането на времевите рамки ви позволява да създадете строен график, в който искате всеки курс да стане или остане достъпен за обучаемия. Също така можете да зададете и срок в дни за преминаване на курса след неговото записване. Така например можете да създадете курс, който задължително да бъде преминат от обучаемия още в първата седмица от неговото назначаване. Да осигурите на този обучаем достъп до следващия курс – незабавно или да го забавите, колкото е необходимо, за да влезе в графика на другите обучаеми.

4. Примери за учебни пътеки

Последователни (твърди) учебни пътища
Прилагат се обичайно, когато сте избрали „Инструктаж“ – един от основните три типа архитектури на онлайн обучението. При този тип се следва фиксиран път/начин на изпълнение. Фиксираните учебните пътеки могат да съдържат тематично разнородни курсове или теми. Например при обучителни програми за въвеждане на служители:
1. Ориентация в организацията;
2. Правилник за вътрешния трудов ред;
3. Политики и процедури в организацията;
4. Етичен кодекс на организацията;
5. ЗБУТ;
Последователните пътеки за обучение могат да бъдат и тематично еднородни.

Например търговските обучения за хора без опит. При тази хипотеза може да се използва следната примерна последователност от курсове (теми):
1. Въведение в продажбите;
2. Продуктите, които организацията продава;
3. Софтуер за отчитане и управление на продажбите;
4. Водене на търговски преговори;

Участниците в обучението получават достъп до първия курс. След успешното му завършване до втория и така нататък. Добра идея е да градирате трудността на съдържанието, като започвате от по-лесното към по-трудното.

Гъвкави (свободни/алтернативни) учебни пътеки
Може да задължите обучаемите да завършат всички курсове от обучителния пул или всички теми от един обучителен пакет, но да им оставите свободата сами да изберат реда на завършване. Тази тактика е подходяща, когато редът на преминаване не е от съществено значение.
В друга хипотеза - можете да дадете в обучителния пул няколко курса и да оставите обучаемите сами да изберат в кои и в колко курса да се включат.
Този подход може да бъде особено полезен, когато обучавате вашите клиенти.

Например (Ръководство за работа с Microinvest ТРЗ и ЛС Pro) вашият пул от микрообучения може да включва:
1. Въведение
2. Меню Файл
2.1. Създаване на нова фирма
2.2. Избор на фирма
2.3. Активна база
2.4. Архивиране на фирма
3. Меню Операции
4. Меню Редакция
5. …и така нататък

При гъвкавите учебни пътеки оставяте клиентa да избере свободно на кои от (микро) курсовете или темите да обърне внимание.

Разбира се, като мениджър обучение можете да смествате двата типа учебни пътеки, тоест да редувате задължителни със свободно избираеми курсове/теми при необходимост.

5. В края на учебния път

Как да оцените участниците и да формирате изискванията за завършване на онлайн курса винаги е било труден въпрос.

Първи вариант е да не слагате оценка на курса. Следвате си графика на отваряне на курсовете и давате (автоматичен) достъп до другите обучения спрямо обучителния път.
Но можете да използвате и няколко различни оценки въз основа на напредъка на курса.

Втори вариант е в края на учебния път да зададете финален тест за оценка на възприетото знание от цялото обучение. Добрите практики твърдят, че тестът не бива да надвишава 30 въпроса и трябва да съдържа разнообразен набор, обхващащ целия материал, от трите основни типа въпроси – с един верен отговор, множествен избор и въпроси от типа вярно-невярно. В Contipso Learning можете да наблюдавате отговорите на всеки участник и на всеки въпрос, за да направите изводи както за напредъка на курсистите, така и за качеството на финалния изпитен тест.

Трети вариант е да приключите обучението със задание, курсова работа или проект. В този вариант е необходима вашата намеса за оценка на предадените материали.

Четвърти вариант е да завършите обучението с индивидуален или групов устен изпит/защита на проект, който можете да осъществите чрез вградения модул за виртуални срещи.

Пети вариант е да формирате крайната оценка като сбор от оценките на междинните тестове и/или предадените междинни курсови работи.

Разбира се, можете да комбинирате и отделни елементи от различните варианти за завършване.
Добра практика е всяко обучение да завършва със сертификат. Contipso Learning дава възможност участникът в обучението да получи автоматично своя сертификат при предварително дефинирани от вас условия.

В заключение: Основното предимство на обучителните пътеки е, че те могат да бъдат персонализирани, за да се впишат в специфичните обучителни потребности, които имате. Стратегиите и тактиките в тази област се развиват бурно и вече се говори за индивидуализирани учебни пътеки и персонализирано електронно обучително съдържание. За последното можете да научите повече в статията „Основни проблеми при разработката и представянето на персонализирано електронно обучително съдържание.“

Накрая - успешното съгласуване на HR процесите, стратегическите организационни цели и компетентностни модели с правилните обучения, подредени в адекватен график и учебни пътеки, ще работи отлично за постигане на организационните цели и ще бъде доказателствo за вашите професионални способности.

Ако имате различни гледни точки, предложения или въпроси, моля коментирайте под статията и с удоволствие ще се запозная с тях.

Успех в начинанието!

 

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso