Онлайн преподавателят – какво трябва да знае и може.

Онлайн преподавателят – какво трябва да знае и може.

Тази статия е част от серия материали, описващи основните функции и задачи на екипа по създаване и разпространение на електронни курсове. Тук ще обърна внимание на онлайн преподавателите в тяхната чиста роля, т.е. те преподават материал, създаден от някой друг. Необходимост от водещ на електронен курс се появява когато електронното дистанционно обучение е от типа „подпомогнато с преподавател“. Ако обучението от хибриден тип (т.е. една част от обучението се преминава онлайн, а друга присъствено) онлайн преподавателят може да съчетава и ролята на присъствен преподавател.
Често срещани алтернативни названия на този тип преподаватели са: онлайн тютор, виртуален наставник, онлайн ментор, водещ на електронен курс, преподавател дистанционно обучение и др. подобни. Разликата е по-скоро формална и се корени в детайлите. Основните задачи, умения и способности, ценности, вярвания, работни стилове, образование, опит и контекст на работа са много сходни. Сходно е и основното предизвикателство – да се установи качествена и успешна връзка с хора, които не се срещат лица в лице с цел оценка и повишаване на знанията и уменията на обучаемите.


1. Задачи на онлайн преподавателите са:
1.1. Задачи, пряко обвързани с обучаемите и участниците в електронното обучение:

Да въвежда и обяснява използването на различните дигитални инструменти за придобиване на знания и умения.
Да оказва съдействие и дава разяснения на участниците в обучението относно съдържанието на материала, работните листове, заданията, тестовете или допълнителните задачи за самоусъвършенстване.
Да изгражда доверие и съпричастност. От една страна между себе си и участниците, а от друга между самите участници.
Да развива уменията на участниците в дистанционното обучение за водене на записки, учене от дигитални материали, стратегии и тактики за попълване на тестове, писане на курсови задания и групови проекти.
Да предоставя индивидуални или групови консултации с цел подобряване на учебните резултати. За целта се използват различни синхронни и асинхронни инструменти за комуникация с участниците като индивидуални и групови чатове, форуми, виртуални стаи за срещи, електронна поща, телефон, системи за съобщения и т.н.
Да провежда присъствени обучения, сесии за оценка, центрове за финална оценка, държавни изпити или мероприятия по социализация, ако електронното обучение е от хибриден тип (смесено и присъствено).
Да предоставя адекватна обратна връзка на участниците в онлайн обучението, като използва конструктивни техники за подсилване, насърчаване и мотивиране на записалите се в дистанционното електронно обучение.
Да следи ефективността на участниците в обучението и да планира и предприема коригиращи мерки с цел увеличаване на учебните резултати.
Да оценява резултатите от тестовете, ако не са предвидени автоматични такива или в част от тестовете има въпроси с отворен отговор. В тази задача влиза и оценката на групови или индивидуални задания, курсови задачи, есета, проекти и т.н.
Да планира онлайн или присъствени срещи за наставничество с участниците или с техните родители (ако участниците са деца) или с техните ръководители (ако участниците в електронното обучение са изпратени от различни по тип административни или бизнес организации).

1.2. Задачи, пряко обвързани с екипа по създаване и разпространение на електронни курсове:

Да участва в работни групи с авторите на учебно съдържание, дизайнерите на електронното дистанционно обучение, администраторите, пазарните анализатори, рекламните специалисти и мениджъра на проекта с цел анализ и подобряване на ефективността и ефикасността от обучението.
Да изготвя периодични или специфични анализи, статистики и доклади относно ефективността от оценъчните компоненти (тестове, въпросници, задания и пр.) и резултатите или напредъка на групата/ите, на които преподава.
Да дава предложения за подобряване на съдържание, планове или промяна в модулите на учебното съдържание, учебните обекти, дизайна на обучението, дизайна на материалите или формите и методите за оценка.
Да актуализира и подава информация за актуалните обучителни потребности на участниците към екипа за създаване и управление на електронното обучение.
Да генерира идеи за нови проекти, сесии или допълнения към учебните материали или допълнения към материалите за самоподготовка (софтуерни решения, нови или актуализирани хипервръзки, допълнителни дигитални ресурси, оборудване и т.н.).

1.3. Задачи, пряко обвързани с професионалната компетентност на онлайн преподавателя:

Да изгради, актуализира и развива професионално онлайн портфолио с цел представяне на методите на работа, доказателствата за компетентност, доказателствата за образователно ниво и високата квалификация.

 

2. Ключови умения и способности на онлайн преподавателите

Ключовите умения и способности на онлайн менторите могат да бъдат групирани в следните категории: Личностни и професионални, Езикови-Математически-Компютърни, Ценности и вярвания, Образователни

2.1. Личностни и професионални

Обучение на други хора – наставничество, менторство, коучинг и подпомагане на участниците в електронното обучение да се развиват, усвояват и прилагат нови знания и умения.
Активно слушане – умението да отдадат пълното си внимание на това, което казват обучаемите. Задаване на продуктивни въпроси - избягване на прекъсвания на другите в неподходящо време.
Разбиране на текст – способност да разбира написаното в документи, които пряко касаят преподавателската дейност.
Ораторски умения – ефективно и мотивиращо предаване на информацията на участниците в обучението при директен контакт с тях.
Активно (само) обучение – разбиране на важността и последиците от нови знания, както за настоящето, така и за бъдещото решаване на проблеми и вземане на решения.
Критично мислене – критично използване на логика и разсъждания за намиране на силните и слаби страни на различните алтернативи, заключения или подходи към решаване на проблемите.
Социална компетентност – осъзнаване на реакциите на участниците в обученията (и техните родители и мениджъри) и разбиране на мотивите за тези реакции.
Решаване на проблеми – идентифициране на сложни и комплексни предизвикателства, намиране и анализ на свързана информация, генериране и оценка на възможните решения и тяхното прилагане.
Оценка на взетите решения – отчитайки относителните разходи и ползи (в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период) за всички заинтересовани страни да се избере най-подходящото решение или начин за действие.
Контрол и оценка – способност да се извършва оценка на бази ключови индикатори за изпълнение, за да се направят подбрания или да се предприемат адекватни коригиращи действия.
Ориентация към услуги – активно търсене на пътища и начини за подпомагане на участниците в обучението или на техните родители или ръководители.
Умения за писане – с оглед потребностите на целевата аудитория да се избира най-ефективният начин за писмена комуникация.
Управление на времето – ефективно и ефикасно управление на собственото време и това на обучаемите в електронното обучение.
Координация – изграждане на работеща социална мрежа и координация на действията с екипа по изграждане на електронното обучение и заинтересованите от провеждането на курса страни.
Умения за водене на преговори и убеждаване – способността да се влияе върху мнението или поведението на другите и да се постигне обединение и съгласуване (отстраняване) на различията им.
Подреждане на информация – възможността да се подрежда информация в определен ред или модел в съответствие с предварително дефинирано правило или набор от правила (модели на доклади, отчети, снимки и т.н.).
Способност да се концентрира – умението да се оказва избирателно внимание за определен период от време върху конкретна дейност без да се допуска разсейване.
Творческо мислене – способност да се генерират иновативни идеи относно дадена тама или ситуация или да се разработи по нов и приложим начин модел за решаване на проблема.


2.2. Езикови, Математически и Компютърни

Български език – изключително добро познаване на структурата и съдържанието на българския език, включително и изписването на думите, правилната подредба и граматика.
Английски език – силно препоръчително, с ниво на владеене - самостоятелно ползване.
Математика – добро боравене с числа и познания за статистическа обработка на данни.
Компютърно базирани софтуери за управление на обучение – най-използваните в България софтуери като актуалните версии на Moodle, Ilias и други подобни.
Софтуери за планиране и организиране на срещи или споделени календари като Google Календар
Софтуери за електронни пощи като MS Outlook
Уеб браузъри – всички популярни браузъри
Офис пакети – като MS Office, Word, PowerPoint, Excel или техните алтернативи
Работа със смарт телефони и техните приложения
Софтуер за синхронна и асинхронна комуникация – като Viber, Skype, FB messenger и други подобни
Софтуер за провеждане на уебинари или виртуални класни статии – като BigBlueButton – на ниво потребител
Работа със социални мрежи – като Facebook, Instagram, Pinterest и други подобни

 

3. Ценности, вярвания и работни стилове на онлайн преподавателя

Надеждност – спазване на уговорки и графици, отговорност и изпълнителност
Загриженост за другите – чувствителност към потребностите и емоциите на другите.
Честност и етичност – при даване на обратна връзка и оценка на знанията и уменията на участниците в електронното обучение.
Сътрудничество – проява на добронамереност и желание за кооперативна дейност както с екипа по създаване и управление на електронния курс, така и с участниците (техните ръководители) в него. Работата на онлайн тютора изисква създаване и поддържане на широк набор от социални контакти и отношения, понякога без пряк контакт с хората.
Самоконтрол – тъй като тази дейност често пъти се извършва самостоятелно и от разстояние се изисква дисциплина, самоконтрол, контрол на емоциите и избягване на агресивно поведение дори в тежки емоционални ситуации.
Независимост – изработване на собствен стил (в рамките на правилата) и ефективно изпълняване на задачите с малък или никакъв контрол или наблюдение.
Гъвкавост – отвореност към (положителни или отрицателни) промени и приемане на значително разнообразие от работни задачи.
Устойчивост – резистентност към стресови фактори, работа под напрежение и дефицит на информация.
Амбициозност – установяване и поддържане на предизвикателни лични цели, както и полагането на необходимите усилия за тяхното постигане или овладяване на нови знания и умения.
Инициативност – поемане на отговорности и предизвикателства за постигане на нови решения или решаване на стари предизвикателства.
Внимание към детайла – задълбоченост, концентрация и внимание към отделните детайли в контекста на изпълнение на работните задачи.

Портфолио на педагог


4. Образователни изисквания


За качествена работа като онлайн преподавател са нужни няколко години опит и обучение на работното място в конкретната област на дистанционното електронно преподаване.
Образователната степен е минимум бакалавър, за предпочитане по-висока като магистър или доктор.
По отношение на специалността тя силно зависи от вида на онлайн курса.
Добре е, за основа онлайн преподавателите да имат квалификации като: педагогика (ако курса е за деца) или андрогогика (ако курса е за възрастни), психология, управление и развитие на човешките ресурси или други хуманитарни специалности.
Сериозни предимства са способностите да се генерира авторско учебно съдържание, дигитални учебни обекти (интерактивни презентации, снимки, видео, аудио или анимации) и да се познават принципите и методите за дизайн на обучение.
Познанията на принципите и процесите по предоставяне на услуги, включително и оценка на клиентските потребности, отговаряне на стандартите за качество и постигането на висока удовлетвореност на клиента са друга основа, върху която може да стъпи онлайн преподавателят.

 

Описаното в статията не е изчерпателно и окончателно. Винаги могат да се добавят нови гледни точки. Изискванията силно варират от вида на онлайн курса, неговата продължителност, специфика на преподавания материал според целевата аудитория.
Ако имате допълнителни въпроси, коментари или предложения – не се колебайте да ги оставите в коментарите под статията. С удоволствие ще ги разгледам и обсъдя с вас.
Успех в начинанието!

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso