Създаване на обучително съдържание

Успешно приложение на интерактивността в електронното обучение

Успешно приложение на интерактивността в електронното обучение

Можем да дефинираме интерактивността в електронното обучение като „диалог“ между дигиталното съдържание и участниците в обучението. Интерактивните онлайн курсове ангажират участниците чрез въвличането им в процеса на обучение. Създаването на интерактивност е от ключово значение за добавяне на стойност към едно дистанционно обучение. Това важи особено за онлайн курсове от вида „самообучение“, т.е. без присъствие или подкрепа от онлайн преподавател, който да подпомага процеса на усвояване на знанията. Добавянето на интерактивност изисква от обучаемите действия или реакции, които им помагат да усвоят, практикуват или свържат с личния контекст преподаваните знания и умения. Интерактивните елементи могат да включват (но не се ограничават само до) викторини, флаш карти, тестове, симулации, книги, игри за запомняне, сериозни игри, интерактивни казуси, интерактивно видео или анимация. Интерактивността не би трябвало да е самоцел. Този тип учебни обекти следва да помага на учащите да задълбочат разбирането по темата чрез предоставените възможности за експериментиране, учене чрез грешки при справяне с нови/ непредвидени ситуации.

Предимства на интерактивността в електронните обучения

Какъвто и подход при дизайн на електронно обучение да изберете, основната цел си остава да можете да ангажирате и вдъхновите участниците в курса да постигнат високи резултати. Със сигурност сте се убедили, че проектирането и изработването само на учебно съдържание с високо качество не е достатъчно. Трябва да успеете да задържите вниманието и да мотивирате своята аудитория да учи. Има редица изследвания, които доказват, че интерактивността в elearning съдържанието активира дългосрочната памет и подобрява ангажираността на участниците в обучението. Освен това има още няколко ключови ползи, които са съществена част от механизмите на добре проектираното онлайн обучение.

  1. Интерактивността предизвиква реакция.

Когато участниците в онлайн курса са принудени да мислят за прилагането на това, което са научили, те са стимулирани да мислят в категориите „провал“ – „успех“. Какво ще се случи в една действителна (или поне много близка до действителността) ситуация, ако предприемат тези или онези действия, ако вземат това или онова решение? Участниците в обучението могат да проучат различните варианти на отговор на този въпрос, без да поемат реални рискове. Предоставянето на възможност за вземане на решение налага реакция, която често пъти води до затвърждаване на предоставеното знание, умение или нагласа. Това се постига чрез добре планирани и подходящо използвани въпроси, симулации или игровизация на съдържанието. Онлайн курсовете са особено подходящи, защото в тях обучаемите могат да създават и експериментират със свой собствен план за действие в една безрискова среда. Това ги насърчава да експериментират, да търсят креативни решения и нови възможности, което от своя страна ще доведе до повишен капацитет и шанс за успех при справяне със сложни задачи и проблеми в реалния свят.

  1. Интерактивните учебни обекти насърчават размисъла.

Когато изискате от участниците в електронното обучение да отговорят на въпрос или да вземат решение по казус, вие ги карате да прекъснат процеса на пасивно възприемане на учебния материал. Това ги кара да мислят. Да размишляват върху своя отговор, да осмислят своята реакция. Всичко това помага съдържанието на обучението да се интегрира в техния собствен начин на мислене, да формират нови мисловни схеми и да усвоят нови начини за решаване на проблемите. В зависимост от отговора (правилен или неправилен) участниците получават незабавна обратна връзка, която е ключов елемент във всеки интерактивен механизъм.

  1. Интерактивното съдържание засилва ангажираността.

Предизвиканата реакция насърчава участието на обучаемите в процеса на придобиване на нови знания и умения. Добре проектираната интерактивност чрез завладяващи истории, провокативни въпроси и свободата да се експериментира позволява дълбокото и трайно задържане на новата информация. Интерактивното съдържание ангажира обучаемите чрез насочване на вниманието към съдържанието на обучението, което води и до по-добри резултати. Мотивацията и ангажираността са следствие и на възможността обучаемите да могат да контролират самия процес и скорост на придобиване на знанията и уменията, които са предмет на конкретното електронно обучение.

  1. Задържането на знания се засилва чрез добавяне на интерактивност.

Ориентираните към обучаемите интерактивни дейности провокират любопитството, което от своя страна води до по-добро и трайно задържане на знанието. Богатото на медии интерактивно съдържание, добре планираните сценарии, адекватните казуси и наградите за постижения имат силата да превърнат дори най-скучното учебно съдържание в завладяващо, емоционално и най-вече запомнящо се преживяване. Когато насърчавате участниците да използват наученото, да виждат резултатите въз основа на техните собствени решения, да мислят за последствията от своите действия – вие ще можете да предложите ефективен и убедителен опит, който има доста по-голям потенциал да бъде запазен.

  1. Интерактивното съдържание насърчава мотивацията.

Често пъти участниците възприемат интерактивното съдържание като забавно. Мултимедията, интерактивните сценарии, игрите, викторините, състезанията между обучаемите (или групи от тях) ги мотивира да участват по-охотно в процеса на електронно обучение. Колкото по-интересна и предизвикателна е планираната дейност, толкова по-засилена ще бъде мотивацията на вашите обучаеми. Още примери за интерактивни дейности, използвани за преподаване можете да видите ТУК!
Възможността за размисъл, която е провокирана от въпросите, кара участниците да излязат от рутината и да мислят. Естествено, това е далеч по-мотивиращо от простото натискане на бутона „следващ слайд“. Когато интерактивността е използвана в мобилно (онлайн базирано) обучение, тя дава възможност на обучаемите да участват в електронното обучение по всяко време и отвсякъде. Възможността участниците да могат да вмъкнат обучението в своя натоварен график, а не да се съобразяват с предварително фиксирания график на курса - също влияе значително на мотивацията за участие.

Нива на интерактивност в електронното обучение

Условно могат да разграничат четири нива в зависимост от степенната на интерактивност в eLearning процеса.

  1. Пасивно

Няма (не се изисква) взаимодействие между участниците в обучението и учебните обекти/материала в електронното обучение. Информацията се предоставя по строго линеен начин. Това ниво може да включва просто видео, аудио, текст, изображения, графики и други елементи, които обучаемите пасивно възприемат.

  1. Ограничено

В това ниво обучаемите могат да имат ограничен контрол на върху протичането на електронното обучение. Те са стимулирани да осъществяват прости взаимодействия с учебните обекти. Това ниво може да включва анимации, менюта с възможност за кликване, взаимодействия от типа „посочи и завлечи“, горещи точки, интерактивни музеи/изложби, интерактивни електронни книги, флаш карти, аудио/видео кръстословици, игри от типа „завърти колелото, стани богат или слот машина“ или контролирана от участниците в обучението мултимедия.

  1. Умерено

В това ниво участниците имат (са насърчавани да имат) по-голям контрол върху взаимодействието с материала на електронното обучение. Така опитът с учебното съдържание става по-сложен и персонален. Това ниво може да включва: сложно интерактивно видео или анимация, сложни взаимодействия с графични елементи, симулации, истории с възможност за избор на развитието на сценария (много подобни на книгите игри), интерактивни обиколки и силно наситена мултимедия.

  1. Пълно (потапяне)

Участниците в електронното обучение имат почти пълен контрол върху съдържанието на електронното обучение. Често пъти то се основава на персонализирани учебни пътеки (такива, които отговарят на персоналните /предварително измерени/ дефицити на знания и умения). Обучаемите са стимулирани да взаимодействат напълно със съдържанието на обучените. На тях се дава обратна връзка, но и се изисква даването на тяхната гледна точка или мнение. Това ниво може да включва сложни интерактивни игри, виртуална реалност, групови симулации, ролево базирани персонални сценарии/симулации, персонални (или групови) проекти, индивидуални задания, персонализирани аудио или видео материали, интерактивни истории, разработка на сценарии и мултимедия.

 

Съвременният подход в електронните обучения ще наложи на авторите да създават ангажиращи курсове, като използват подходящата спрямо учебните цели архитектура на курса, работещи подходи и методи и правилната комбинация от учебни дейности.

Ако имате други разбирания или въпроси, не се колебайте да ги зададете в коментарите по-долу.

Успех в начинанието!

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso