Учителското портфолио - първото впечатление, което може да промени бъдещето ви

Учителското портфолио - първото впечатление, което може да промени бъдещето ви

"Няма по-добра визитка за дейността и постиженията на един учител от хубавото портфолио.” Това не е поредната банална мисъл, която обикаля социалните мрежи, а съвсем реален извод, който можем да направим на база на едни от най-добрите портфолиа на преподаватели, които се срещат в интернет. Впечатляващото портфолио може да издигне учителя до висоти, за които дори не е подозирал. Има обаче един проблем – повечето преподаватели никога не са правили портфолио и не знаят какво да включат в него, как да оформят данните си, нямат образец и най-вече не знаят как да го изградят така, че то да прави впечатление от пръв поглед.
Няма страшно! Макар и да сте начинаещ в тази конкретна сфера, вие може да изградите личното портфолиото, от което се нуждаете, и да получите удивителни резултати. В никакъв случай не трябва да оставите вашето портфолио да изглежда тънко и семпло. Необходимо е да разширите дефиницията си за "портфолио"!


Тези дни портфолиото не е просто колекция от образци на вашата работа. То съдържа подробна информация за вас и показва уменията и квалификациите, които притежавате. Създаването на добро учителско портфолио, разбира се, изисква време – за да съберете необходимите документи и да оформите цялата информация за Вас, може да ви трябва дори една година.

 

Какъв е смисълът и функциите на професионалното портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти?

Според чл. 66. от новата НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на Министерството на образованието и науката:

(1) Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата длъжност.
(2) Създаването на професионално портфолио включва представянето на постигнатите резултати и професионалното развитие.
(3) Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва материали, които доказват:
1. динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на децата/учениците, с които работи;
2. постигнатите резултати и придобиването на компетентности от децата и учениците в образователния процес;
3. участие в реализиране на политиките на институцията;
4. професионалното усъвършенстване и кариерното развитие.
(4) Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист, както и неговото оценяване от атестационната комисия за съответствието на дейността му с професионалния му профил и с постигнатите професионални и образователни резултати.
(5)Професионалното портфолио има следните функции:
1. представителна – представя философията на педагогическия специалист, доказателства за образование, за повишена квалификация и за допълнително придобити компетентности;
2. развиваща – насочена към професионално усъвършенстване и кариерно развитие чрез определянето на конкретни, измерими, осъществими цели и приоритети за професионално развитие;
3. оценъчна – служи за оценяване на достигнатото равнище и постиженията в конкретна област – професионално развитие, обновяване на информацията и знанията, промяна в личностен и в професионален план в процеса на атестирането, и подпомага формирането на умения за обективна самооценка на резултатите от дейността;
4. комуникативна осигурява обратната връзка с всички заинтересовани страни и информирането на прекия ръководител, на наставника, на колеги, родители, обществения съвет, експерти от регионалното управление на образованието, инспектори от Националния инспекторат по образованието и общината за потребностите и за търсенето на възможности за развитие.

 

Какво следва да съдържа портфолиото на един на педагогически специалист?

Чл. 67. Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа:
1. общи данни – име, образование, допълнителни квалификации;
2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения;
3. материали, представящи постиженията на педагогическия специалист;
4. материали от участие в професионални форуми.

 

Колко често трябва да се актуализира учителското портфолио?

Чл. 68. (1) Професионалното портфолио се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали.
 
 
На какъв носител следва да се направи педагогическото портфолио?
(2) Професионалното портфолио е на хартиен носител или в електронен формат.

Портфолиото е една уникална възможност да създадете своя лична марка. Когато директор, родител или инспектор разглежда вашето портфолио, той не вижда само слайдшоу на факти за вашите умения и квалификации, а формира цялостно мнение за вас.


Разбира се, красивото, привличащо внимание портфолио ще включва професионална подготовка, кариерно развитие, педагогическа квалификация и усъвършенстване, концепции за стил на преподаване и учене, споделяне и документиране на опит, лични и професионални постижения, учебни продукти, отговарящи на съвременните изисквания и на вашия стил на преподаване, оценка на преподавателската дейност чрез атестиране на познанията и възможностите на учащите, методология, ориентирана към решаване на актуални проблеми в текущата работа.

Тъй като изискванията за съдържание са доста общи можете да обогатите своето портфолио, като заложите на два подхода:

1. Разширено портфолио базирано на професионалните профили (приложения от N2 до N13 към чл. 42 на Наредба 15)

2. Разширено портфолио основано на атестационните карти (Приложения N 20 до N 25 към чл. 82, от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г.) 

* Забележка: Има дванадесет професионални профила:

 1. учител – приложение № 2;
 2. директор – приложение № 3;
 3. заместник-директор – приложение № 4;
 4. ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ – приложение № 5;
 5. възпитател – приложение № 6;
 6. психолог – приложение № 7;
 7. педагогически съветник – приложение № 8;
 8. логопед – приложение № 9;
 9. рехабилитатор на слуха и говора – приложение № 10;
 10. корепетитор – приложение № 11;
 11. хореограф – приложение № 12;
 12.  треньор по вид спорт – приложение № 13.

Атестационните карти са шест:

 1. Учител -  Приложение № 20 
 2. Възпитател - Приложение № 21 
 3. Рехабилитатор на слуха и говора, Треньор по вид спорт, Корепетитор, Хореограф, Логопед, Ръководител на направление ИКТ (информационни и комуникационни технологии) - Приложение № 22 
 4. Директор на институция - Приложение № 23 
 5. Заместник-директор на детска градина, училище или център за подкрепа за лично развитие - Приложение № 24
 6. Психолог и педагогически съветник - Приложение № 25

 

Кога ще се извърши атестацията на учителите през 2020 год.?

Чл. 77. (1) Педагогическите специалисти се атестират на всеки 4 години.
(2) В периода октомври – ноември в детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие или регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование започва процедура по атестиране на педагогическите специалисти, чийто период на атестиране по ал. 1 изтича в съответната календарна година.
(3) Дейностите по атестирането се извършват по график, съгласуван с началника на регионалното управление на образованието и утвърден от работодателя.

В преходните и заключителните разпоредби на НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. е посочено следното:

§ 4. Първото атестиране на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, включително и на педагогическите специалисти в Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център, при условията и по реда на раздел VIII „Атестиране на дейността на педагогическите специалисти“ се извършва през учебната 2020/2021 г.

 

Eкип от вътрешни и външни експерти на contipso.com актуализира портфолиото на учител, така че то да отговаря на НОВАТА "НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти", която замени СТАРАТА И ВЕЧЕ ОТМЕНЕНА “НАРЕДБА No 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти”. Новото учителско портфолио е базирано на атестационните карти.

Примерно учителско портфолио по новата наредба можете да видите ТУК!

Примерно портфолио на директор на училище по новата наредба можете да видите ТУК!

За тези от Вас (учители), които вече са направили портфолио (в системата на Контипсо) по старата наредба  има вариант за автоматично прехвърляне на голяма част от информацията в новата форма. Предоставена е и очакваната функционалност за запазване на портфолиото в PDF. Педагозите с вече изготвени портфолиа могат да редактират и използват и старта форма. Тя отговаря напълно на посоченото в чл.67. 

Вече всички описани в атестационните карати педагози, имат възможност да създадат своите професионални портфолиа в модул "Портфолио" от обучителната екосистема Contipso Learning.

В момента има готови шаблони за:

 1. Портфолио на Директор
 2. Портфолио на Заместник Директор
 3. Учителско портфолио
 4. Портфолио на Ръководител на направление ИКТ
 5. Портфолио на Логопед
 6. Портфолио на Хореограф
 7. Портфолио на Корепетитор
 8. Портфолио на Треньор по вид спорт
 9. Портфолио на Рехабилитатор на слуха и говора
 10. Портфолио на възпитател
 11. Портфолио на Психолог и педагогически съветник

 

Портфолиото на педагога, най-общо съдържа следните раздели:

1. Основна информация
Всяко учителско портфолио задължително трябва да започва с име, образование допълнителни квалификации, общ и учителски стаж, наименованието на институцията, в която работите, заемани длъжности, учебни предмети, по които преподавате, паралелката, на която сте класен ръководител, паралелки и групи за спортни дейности.
Често при подготовката на портфолиото учителят се затруднява с подреждането на цялата информация за себе си, която иска да включи. Сложната подредба и разбърканата информация е твърде вероятно да оставят неприятно впечатление у хората, които разглеждат портфолиото ви. Систематизирането и подреждането на всички тези данни е от изключително значение, за да привлечете вниманието към вас.
Естествено, може да се доверите на сайтовете за портфолио в интернет, които ще ви помогнат да напишете в правилната последователност всичко необходимо, за да се получите един много добър краен резултат. Повечето сайтове обаче са платени и това може да се окаже проблем за вас. Новият модул „Портфолио“ от обучителната система „Контипсо“ ви дава възможността да създадете страхотното портфолио, от което се нуждаете, при това напълно безплатно.

Вижте примерно портфолио на учител ТУК!

2. История на заеманите длъжности

В тази част можете да опишете историята на своята трудова дейност. От кога - до кога сте работили, къде сте работили и каква длъжност сте заемали на това работно място.

3.  Любим цитат

Този цитат може да отразява Вашата философия, основни вярвания или ценности.

После добавете документи за практическо приложение на усвоените знания и придобити умения, постигнати резултати с децата и учениците, добри практики, участие в изследователска дейност, програми, проекти и т.н.
Имате толкова много дипломи и сертификати, с които се гордеете? Искате да ги покажете на хората, които ще разглеждат вашето портфолио, но не знаете как да ги добавите и как да ги подредите? Няма проблеми - предвидили сме необходимите възможности.

В модул „Портфолио“ само с един клик можете да добавите всички документи, удостоверяващи уменията и квалификациите ви. При това не е необходимо да плащате нито стотинка.
В системата ще откриете и всички необходими графи, в които да напишете какви резултати са постигнали вашите ученици, какви програми и дейности сте развивали в училище и в какви проекти сте участвали.

Учителско портфолио

* Доказателства за постиженията, отразяващи успехите – лични и на децата и учениците, с които работите
Забравихте ли за грамотите? Призови места от състезания, олимпиади и конкурси. Всички тези награди, призове и благодарствени писма, които сте получили, ще паснат идеално в портфолиото ви.
И изобщо не се колебайте дали да ги включите. Те са задължителна стъпка към завършването на едно страхотно портфолио, с което да се гордеете.
Но и тук често идва проблемът с големия брой грамоти, които се получили през годините. Много файлове, трудна подредба и напълно възможно в един момент да се изгубите в създаването на портфолиото.
Екип от професионалисти е помислил за всичко това. В напълно безплатната версия може да добавите и подредите всички грамоти и отличия без никакви затруднения. А резултатът ще е повече от впечатляващ. Разберете защо, какво и как ТУК! 


* Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
Имате подход в образованието, с който се гордеете? През годините сте натрупали ценен опит, който искате да споделите с хората, които ще разглеждат вашето портфолио? Но имате проблем – не знаете как точно да включите всичко това на едно място. С достъпната платформа на Contipso, следвайки кратките и ясни стъпки, ще се изненадате от крайния ефект.
Създаването на стойностно портфолио изисква време и внимание към детайлите. Платформите, където можете да създадете такова портфолио, ви дават възможността периодично да вкарвате необходимата информация, да я актуализирате, запаметявате, редактирате или изтривате и в един момент да получите съвършения продукт.


Точно такава е и целта на напълно безплатния модул от обучителната система "Контипсо"


* Обосновка за избор на познавателна книжка, учебници и учебни помагала
Едно добро портфолио задължително трябва да включва вашето мнение за учебниците и учебните помагала, които се предлагат за учениците. Напълно възможно е в морето от информация, която искате да добавите, тази част да остане скрита и хората, които разглеждат вашето портфолио да я пропуснат.
И в този случай може да се доверите на модул "Портфолио" от обучителната система "Contipso", която следва стъпките за създаването на впечатляващо педагогическо портфолио.

* Материали от участие в конференции, конкурси и семинари, реферати, научни разработки, доклади, статии и есета
Портфолиото ще бъде вашата визитна картичка, която ще ви представя пред родителите, прекия ръководител, наставника, колегите, експерти, инспектори и други. Във ваш плюс ще бъде да добавите научните трудове, които сте написали, както и материалите от конференциите, конкурсите и семинарите, в които сте взели участие.
Както и данните до този момент, тези също имат точно място и подреждане. За да не губите време, нерви и усилия, смело може да с обърнете към модул „Портфолио“ . Без да се налага да плащате и да четете безкрайни препоръки и съвети как точно да създадете впечатляващо портфолио, изградената система ще ви предостави тази възможност. Започнете още сега тук, за да имате време да завършите успешно портфолиото си преди крайния срок.

 

Портфолио на педагог

* Списък на лични творби
Добавете всички книги, картини, графики, спортни постижения и други, които сте създали по време на вашата преподавателска дейност. От съществено значение е хората, които ще разглеждат вашето портфолио, да добият пълна представа за потенциала и уменията ви.


* Обяснете взаимодействието с участниците в образователния процес, както и с други заинтересовани страни
Полезна информация в портфолиото ви ще бъде обяснението за начина, по който взаимодействате с участниците в образователния процес. Стремете се да бъдете конкретни и да обясните точно подхода си в образователната система.
Можете да добавите цялата тази информация, да запаметите направеното дотук и да продължите с вашето портфолио във време, което е удобно за вас.


* Опишете приноса си за условията и средата, в която работите
Не бъдете скромни. Положили сте много усилия, за да подобрите материалната среда в училището, да създадете процес на работа, с който се гордеете. И това спокойно можете да добавите във вашето портфолио. Така то ще придобие завършен вариант и със задоволство ще можете да го показвате на хората, които се интересуват от него.
А безплатния модул „Портфолио“ от обучителната система на Contipso ви дава възможност само с един линк да изпращате портфолиото си и то да може да се разгледа от друго лице по всяко време от всеки край на света.
Създаването на качествено учителско портфолио не е шега работа и може да се окаже много трудна задача. Необходимо е време, за съберете всички документи, от които се нуждаете, да ги подредите и систематизирате по начин, по който те да показват всички умения и компетенции, които притежавате.


Модул „Портфолио“ е създадена изцяло по Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите и ви дава възможност да си направите качествено портфолио, без да се налага да плащате на професионалисти или за програми. Тя ви дава още възможност да запаметите нанесените данни и да продължите да допълвате портфолиото си на по-късен етап. Разбира се, след като създадете завършения продукт, винаги ще имате възможността да го актуализирате, за да може заинтересованите хора, които го разглеждат, да проследят професионалното ви израстване.


* В галерията можете да публикувате снимки, които доказват вашия професионализъм и визуализират вашите успехи в трудната професия на педагог.

Опитайте сами да създадете вашето портфолио. С възможностите, които предлага: https://portfolio.contipso.com, резултатът ще бъде впечатляващ.

Ако имате въпроси, предложения или искате да изкажете мнения не се притеснявайте да коментирате под статията.

Желаем ви успех!

Последна актуализация 16.01.2020 г.

Асен Рашков

Ваня Шишкова 14.09.2019 15:21

Здравейте! В момента разработвам своето портфолои и искам да изкажа благодарност за отличните възможности, които ни давате. Страхотно свършена работа!! Учител съм.Може ли да попитам в какви срокове ще са нанесени промените във връзка с наредба 15 , за да не бързам да работя дотогава. Всички части ли ще засягат? Благодаря Ви предварително!

Contipso 11.11.2019 12:55

Работим активно по новата форма и ще опитаме да намалим до минимум ръчната работа по трансфера от старата в новата форма на учителското портфолио.

Contipso 16.01.2020 11:59

Привет, Като учители със сигурност сте натрупали достатъчно опит и експертиза, която искате да покажете, а и новата "НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти" вече го прави задължително от тази година. В системата https://portfolio.contipso.com вече имате възможност да създадете безплатно своето учителско портфолио. За тези от Вас, които вече са направили портфолио по старата наредба No 12 от 01.09.2016 г има вариант за автоматично прехвърляне на голяма част от информацията в новата форма, базирана на картите за оценка. Вашата оценка и обратна връзка със сигурност ще бъде много полезна.

Ася Кулева 16.07.2020 14:49

Здравейте :) Платформата е просто супер! В момента качвам инфо за учителско портфолио. Имам един въпрос: В раздел 4.2. за кредитите в падащото меню има възможност само за фиксиран брой. Но аз има обучение например с 1.6 кредити. Как бих могла да ги въведа?

Живка Дойчева 12.12.2020 09:09

Здравейте! Има ли шаблон за портфолио за ресурсен учител?


Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso