Портфолио на дете в предучилищното образование

Портфолио на дете в предучилищното образование

В България предучилищното образование се случва в детските градини. Има и задължително предучилищно образование, което може да се осъществява и от училища. Училищата следва да могат да осигуряват условията за осъществяване – като физическа среда и като образователен стандарт. Когато детето навърши 5-годишна възраст, следва да се запише за предучилищно образование, защото от тази възраст то става задължително. Родителите могат да избират вида и организацията на предучилищното образование. В хода на това образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио. Мнозина родители, учители и директори на детски градини си задават въпроса: „Как да направя портфолио на дете?“. Какво следва да съдържа портфолиото на дете се определя с Правилника за дейността на детската градина или на училището. След като приключи предучилищното образование, детското портфолио се предава на родителите с цел да се осигури продължаването на взаимодействието между тях и последващите образователни институции.

Всяко дете има активно участие в различни видове дейности при престоя си в детска градина. То създава различни по вид и характер продукти (рисунки, апликации, разкази, игри, хартиени модели, глинени и пластелинови фигурки, различни форми и т.н.). Резултатите от активностите на детето могат да се съхраняват в неговото портфолио в реален или електронен вид. Портфолиото на детето има изключителна добавена стойност при проследяването на резултатите от обучението. Портфолиото на детето от детската градина документира неговото развитие, творчество и успеваемост. Това документиране следва хода на постиженията на детето от първа възрастова група и продължава до края на подготвителната група.

Портфолиото на детето в детската градина е своеобразен запис. Всъщност портфолио може да се дефинира буквално като „запис“. В контекста на детско портфолио запис означава документиране на етапите от процеса на адаптиране на детето към учебна среда, учене, игра и достиженията в различните образователни направления. Детското портфолио доказва и онагледява етапите, през които детето преминава в детската градина. Портфолиото помага и на детския учител да направи адекватни изводи и индивидуализирани препоръки, които се отнасят до развитието на детето като личност. Така се подпомага и дейността на родителите. Обичайните методи за оценяване дават моментна снимка на развитието му. От друга страна, портфолиото на детето дава информация за развитието му като цялостен процес. За да могат да бъдат постигнати тези цели, материалите за детското портфолио следва да бъдат събирани и актуализирани през цялото време на детето в детската градина. Оттук можем да изведем и основната цел на това портфолио: „Хронологично и достоверно проследяване на резултатите на детето в детската градина.“

При подготовката на детското портфолио и родителите, и учителите трябва да подхождат систематично, индивидуално и хронологично.

Смисълът на портфолиото на дете от детската градина е:

Да регистрира систематично резултатите от усилията на детето;

Да систематизира и анализира резултатите;

Да даде обективна оценка на постиженията;

Да послужи като основа за плана за личностно развитие на детето;

 

Примерно съдържание на портфолио на дете от детска градина

Портфолиото следва да включва хронологично резултатите на детето по седемте образователни направления:

 1. физическа култура;
 2. български език и литература;
 3. математика;
 4. изобразително изкуство;
 5. музика;
 6. околен свят;
 7. конструиране и технологии;

В електронното портфолио се включват избрани и подредени материали като снимки (на изработени предмети, продукти от различните учебни дейности – моделиране, конструиране и т.н.) фото колажи или видео от участие в тържества, игри, дидактични задачи, сканирани протоколи от наблюдение, чек листове или оценки, отразяващи постигнатите резултати от обучението. Включват се още грамоти, отличия, награди от състезания и конкурси и други материали в посока доказателство за знания, умения, мотивация и развитие.

Лично портфолио

Можете да оформите портфолиото в три раздела:

Развел 1: Обща информация за детето

Това може да включва следната примерна информация:

 1. Име и фамилия;
 2. Дата на раждане;
 3. Контактна информация;
 4. Месторождение;
 5. Календарна възраст, на която детето постъпва в детската градина;
 6. Име на учебното заведение;
 7. Учител/и;
 8. Семейство и семейна среда;
  • Майка;
  • Баща;
  • Братя/сестри;
 9. Адаптация – описание на преминаване на адаптационния процес към живота в детската градина и конкретната група. Особености при адаптацията към новите условия;
 10. Напредък – напредък, затруднения и особености в областите на физическото, здравното, социалното, емоционалното, познавателното, езиковото, двигателното и комуникативното развитие;
 11. Учене, игри и активност – успехи, особености или, ако са налични, затруднения;
 12. Изявени интереси и способности;
 13. Любими занимания и игри – приятели и др.;
 14. Дейности и интереси извън детската градина – посещения на уроци, школи, спортни или други занимания по интереси на детето;
 15. Индивидуални особености на детето;

Ако не разполагате с информация, просто не пишете в този раздел, докато не съберете необходимото. Описаното в детското портфолио следва да е истинен разказа за поведението, постиженията и уменията на детето.

Раздел 2: Постижения на детето

Резултатите от постиженията на детето в процеса на социализация, обучение и възпитание на детето в детската градина.

Когато учителите попълват портфолиото, добре е да се основават на обективни доказателства за направените изводи и оценки.

Раздел 3: Готовност на детето за училище

Обобщение и препоръки за насърчаване и мотивиране на развитието на детето. Областите за развитие следва да обхващат както образователните направления, така и емоционалното, социалното и личностното развитие на детето.

Портфолиото може да завърши с бележки от учителя и следва да има дата и подпис/и.

Представянето на материалите започва от първа към последна група в детската градина. Към всеки един от разделите могат да се прикачат приложения, в които да се добавят материали, доказателства, оценки, отзиви (например от ръководители на допълнителни занимания или групи по интереси), грамоти, отличия, купи и т.н. Събраните материали следва да бъдат с посочени дати и подписи на хората, които дават референция и оценка. Материалите могат да бъдат подписани и от учителите в групата на детето.

Оформление

В електронен вариант портфолиото може да бъде изработено чрез PowerPoint, Word, PDF или друга програма и да бъде поставен на електронен носител като CD, DVD, флаш памет или публикувано онлайн (последното не се препоръчва с оглед на конфиденциалност и новите правила по GDPR).

Ако портфолиото се изгражда на хартиен носител, добре е да бъде оформено в специална папка. Може да поставите всеки раздел в отделен джоб, в който се събират съответните материали. Може да използвате и свежи детски илюстрации или различни цветове за по-естетично оформление. Добра идея е да привлечете детето в оформянето, изготвянето и актуализирането на портфолиото. Може да направи рисунки, колажи или апликации на теми като „Моята детска градина/група“, „Моето семейство“, „Аз и моите приятели“, „Моите любими занимания“ и т.н.

Портфолиото ще се налага все повече като метод за проследяване и доказване на процеса на развитие. Добре е да се започне още от детската градина, за да се формират правилните навици за създаване и актуализиране на портфолио. Не се изискват геройски усилия. Необходимо е постоянство и систематичност. Вървейки с малки стъпки, ще се изумите какви невероятни неща можете да постигнете.

 

 

Можете да изтеглите два варианта на портфолио образец на дете от детска градина. Шаблоните на детското портфолио са в docx вариант и могат да бъдат променяни спрямо потребностите.

 

Файлове за изтегляне

maket-na-portfolio-na-dete-ot-detska-gradina-variant1.docx За да изтеглите файла, е необходимо да сте регистриран .
primerno-portfolio-na-dete-variant-2.docx За да изтеглите файла, е необходимо да сте регистриран .
Тодор Миндиликов

Светослав Стойков 05.04.2019 15:24

Благодаря за споделената публикация. Много ни помогна когато правихме детското портфолио на нашата дъщеря.

Contipso 05.04.2019 15:31

Радваме се, че сме полезни.

Снежа Линджова 23.01.2021 19:31

Благодаря Ви!


Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso