Бързо ръководство за SWOT анализ
спонсорирана статия

Бързо ръководство за SWOT анализ

Какво е SWOT анализ

SWOT (силни страни, слабости/области за подобрение, възможности, заплахи) анализът често се използва в стратегическото планиране. Анализът се фокусира върху четирите елемента, включени в съкращението, позволявайки на организациите и хората да идентифицират силите, влияещи върху стратегията, действията или инициативите.

Когато сте идентифицирали тези положителни и отрицателни елементи, можете по-лесно и ефективно да оцените ситуацията и да планирате последващите стратегии и тактики.

Резултатите от SWOT анализа обикновено се записват в таблица, разделена на четири квадранта. Комбинацията два по два показва четири измерения едно до друго, което дава възможност за сравнение. Алтернативен метод е да представите квадрантите едни под друг.

Анализ на вътрешните фактори

Първите две букви в съкращението, S (силни страни) и W (слабости), обичайно се отнасят до вътрешни фактори.

Това са елементи, за които се предполага, че са под Ваш контрол. Обичайно елементите включват оценка на области като:

Финансови ресурси (бюджет на структурната единица, алтернативни източници на финансиране или области, подлежащи на оптимизация);

Материални ресурси (местоположение, съоръжения, оборудване, технологии);

Човешки ресурси (ниво на квалификация, гъвкавост, ангажираност, възможности за доброволен или безвъзмезден труд);

Други ресурси (информационни ресурси, иновации, репутация, времеви ресурси);

Текущи процеси (ясни бизнес процеси, ротации и опит, симулация, стратегии и програми);

 

Анализ на външни фактори

Оставащите две букви в съкращението, О (възможности) и Т (заплахи), обичайно се отнасят до външни фактори. Външните сили влияят и засягат всяка организация и индивид. Важно е да отбележите и документирате всеки един от тези фактори, независимо дали те са свързани пряко, или косвено, с възможност или заплаха. Външните фактори обикновено се отнасят за неща, които Вие ненапълно или непряко контролирате, като:

Тенденции на пазара на труда (като нива на заплащане или наличие/липса на квалифицирани кадри);

Организационни и локални приоритети (възможности за разширяване, необходимост от свиване, възможности за сътрудничество с други органи, отдели или организации, стратегически партньорства, приоритети и възможности за работа с всички, които са включени във веригата от доставки и реализация на продуктите или услугите);

Икономически тенденции (местни, регионални, национални и световни финансови тенденции);

Финансиране (институционална подкрепа, държавни и други възможни източници);

Регионална, национална или световна конкуренция;

Политическа, икономическа, технологична, социална или екологична среда;

Налични или липсващи заместители или алтернативи на продуктите или услугите, които предлагате;

 

Използване на данните от SWOT анализа

След като SWOT анализът приключи, Вие можете да вземете решение за области с висока стойност за подобрение или стратегии за поддържане и развитие на функциониращите в момента области с добро представяне. В идеалния случай стратегиите трябва да се съсредоточават върху: използването на силни страни, справяне с критичните „слабости“ (области за подобрение), възползване от желаните възможности, смекчаване на възможните заплахи. Често стратегиите стават видими, когато използвате метода на комбиниране по двойки на информацията от четирите квадранта. И четирите квадранта могат да бъдат оценени по двойки. Приема се, че най-важната двойка е тази на вътрешните слабости и външните заплахи. Тази комбинация идентифицира най-сериозните проблеми, пред които сте изправени.

 

Ето и 10 полезни съвета за постигане на отлични резултати и оптимизиране на анализа.

 

SWOT анализ: 10 съвета за по-добри резултати

 

  1. Ясно разграничете вътрешното от външното

Външните факти са тези, които обясняват пазара, на който оперирате, както и неговата среда. Те могат да бъдат класифицирани или като възможности, или като заплахи. Вътрешните факти се отнасят към марката, областта на стратегическата активност или гамата от продукти и услуги. Например популяризирането на дадена марка е вътрешен факт, въпреки че се възприема от (външния) пазар.

 

  1. Заложете на фактите, а не на интуицията

Ако в swot анализа има прекалено много думи като „почти“, „изглежда“ и общи понятия или предположения като „пазарът ще нараства“, „сегментът има потенциал за ...“, вероятно боравите с идеи и интуиция, а не с факти.

 

  1. Изяснете и дешифрирайте данните

Добро начало е да формулирате ясни и измерими твърдения. Не е достатъчно да кажете само „Пазарният дал нараства с 10%“ – за коя година, с каква динамика, на кой пазар и т.н. или „Процентът на популярност на марката се увеличава с 3 пункта“ – за какъв период, сред кой сегмент, каква е била изходната стойност, динамика и т.н.

 

  1. Поставете приоритет на фактите в SWOT анализа

Добре е да се откроят фактите, които оказват ключово влияние върху предстоящите решения. Тези факти следва да подчертават най-вече новите тенденции, които могат да повлияят върху решенията. Даването на приоритет най-често се постига чрез номериране – от най-значимите към по-незначимите.

 

  1. Бъдете ясни и кратки в представянето

В идеалния вариант SWOT анализът трябва да се побере на една страница, слайд или екран. Важно е да можете да получите цялостната картина, т.е. да се даде възможност е един поглед да се обхване цялата ситуация.

 

  1. Поставете анализа в контекста на генералните цели

SWOT анализът е по-уместен, когато фактите се анализират по начин, който обслужва общите цели. Добре е да се отчетат и стратегическите цели, целите на дъщерните дружества или отделните структурни единици.

 

  1. Добавете препоръки

Чрез SWOT анализа може да потвърдите, отречете или препоръчате най-добрите пътища за постигане на поставените цели.

 

  1. Дефинирайте обхвата

Ясно посочете обхвата - в коя зона на стратегическа дейност, на кой пазар, каква продуктова гама или марка анализирате.

 

  1. Идентифицирайте заплахите, възможностите, силните страни или слабостите

Добре е да започнете с анализа на външните факти и да ги разпознаете като заплаха или възможност за постигане на планираните цели. После продължете с вътрешните факти и ги разпределете в силни или слаби страни, разбира се, в контекста на общата цел. Понякога един факт може да бъде от една страна заплаха, от друга страна възможност или пък силна страна, а може би и слабост. Необходимо е да има ясна аргументация – защо този факт е поставен в точно тази графа.

 

  1. Подкрепете анализа с доказателства и препратки

За да „тежи“ анализът, е добре да посочите и източниците на факти заедно с препратки към тях. Така ще докажете, че вашият анализ се базира на данни от реалността. Ще покажете внимание към детайла и ще онагледите колко време ви е отнело събирането на факти. Най-вече ще докажете, че на този анализ и препоръките в него може да се разчита и в крайна сметка да се постигнат реалистични резултати.

 

Във фокусираното микрообучение „SWOT анализ“ можете да видите графични примери, дефиниции, описания и различни приложения на анализа. В курса сме разгледали всеки един от елементите и ще имате възможност да се запознаете с възможните стратегии, произтичащи от SWOT анализа:  Приспособяваща, Отбранителна Офанзивна или Оцеляваща Отбранителна, Офанзивна. В добавка можете да свалите в WORD варианти конкретен пример на SWOT анализ на действаща картина (ресторант), както и настоящата статия. Всичко това на промоционалната цена от 6,77 лв.

 

 

Мултитрейн

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso