Създаване на обучително съдържание

Активна дейност „Провеждане на преговори“

Активна дейност „Провеждане на преговори“

Тази трейниг активност е подходяща за участници от всякаква възраст. Играта е бърза и ясно показва разликата между насилствено постигане на целите и ползата от воденето на преговори за постигане на целите.

Цел: Развитие на уменията за водене на преговори.

Приложение: За отваряне на темата за насилствени действия или ползите от водене на преговори.

Необходими материали:

Няма

Необходимо време за провеждане:20-25 мин.

Даване на инструкция: 5 минути

Провеждане: 10 минути

Групова обратна връзка/дискусия: 10 минути

Провеждане:

Разделете голямата група на две равни подгрупи. Помолете едната (първа) подгрупа да излезе навън, а другата да остане в залата за обучение. Стремете се двете групи да имат еднакъв брой участници. Ако числото на участниците е нечетно – да остане един повече вътре в залата.

На (втора) група – тази, която остава в залата, дайте следната инструкция за

Първи кръг:  „Когато хората, които са отвън влязат, си изберете по един човек (т.е. всеки да има индивидуален партньор в упражнението. Ако числото е нечетно двама от залата да си изберат един от влизащите отвън). Помолете го да вдигне двете си ръце на нивото на гърдите. Започнете да го избутвате с вашите ръце към противоположният край на стаята – НЕ ОБЯСНЯВАЙТЕ С ДУМИ, това което искате – ПРОСТО ДЕЙСТВАТЕ, БЕЗ ДА ПРЕКАЛЯВАТЕ С НАТИСКА ВЪРХУ ДЛАНИТЕ ИЛИ ДА БУТАТЕ/ПИПАТЕ ДРУГИ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО. Ако другите Ви питат защо ги бутате или какво се очаква от тях – просто продължете да бутате. Ако другите се откажат и свалят ръце – Вие също се откажете.

Обичайно хората, идващи отвън гледат много учудено, като често пъти и те отговарят на натиска без да разбират защо дугите ги бутат.

Прекратете играта и помолете хората от първа (външната) група отново да излязат пред залата без да се разпръскват.

На втората група (останалите вътре) дайте следната инструкция за

Втори кръг: Когато хората отвън влязат, намерете човека който в първи кръг побутвахте. Много внимателно, мило и любезно му обяснете и помолете да Ви придружи до някоя от стените на залата. Когато стигнете до стената просто останете там и ако имате желание продължете милия разговор.

 

Благодарете на участниците за съдействието и ги приканете да заемат местата си, за да направите анализ на упражнението.

 

Въпроси за дискусия (акцентира се в зависимост от контекстна и целите на обучението)

  1. Как се чувстваха хората, които бяха избутвани, без да им бъде обяснен смисъла на това?
  2. Как се чувстваха хората, които бутаха без да обясняват защо го правят?
  3. Колко човека отстъпиха до стената в първият кръг? Ако има/няма такива – защо?
  4. Всички ли отидоха до стената, когато бяха помолени мило и учтиво? Защо го направиха?
  5. Кое върши повече работа насилието или молбата?
  6. Какъв беше най-ценният за вас урок от това упражнение? Как можете да приложите наученото в работата или живота си?

Ако по време на дискусията, участниците не са стигнали до тези изводи може да допълните:

Част от човешката ни природа е да се съпротивляваме, ако сме принудени да правим нещо, без да разбираме причината за него. Тази трейниг игра ни показа ясно това. В първия кръг, когато участниците настояваха, без да обясняват смисъла, инстинктът на другия му казваше да не се подчинява, дори да се съпротивлява. Когато във втория кръг бе обяснена целта и бе мотивирана причината, повечето (всички) партньори се съгласиха без съпротива. Мъдрият Български народ е казал „Блага дума – желязна врата отваря“.

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso